El passsat dimarts 29 de maig s’aprovà la primera Llei autonòmica d’habitatge al Parlament de les Illes Balears amb el suport de tots els grups progressistes i el vot en contra de PP i Ciutadans. Aquesta llei és una de les normes destacades al document dels Acords pel Canvi.

La necessitat de la Llei és sense dubte, inqüestionable, si analitzam la gravíssima problemàtica d’accés a l’habitatge en la comunitat autonónoma. La nova Llei, malauradament arriba molt a tocar del final de la legislatura.

Aquesta Llei segurament resoldrà diferents problemes de les persones residents a les altres illes de Balears, però a Formentera el nombre de pisos en mans de les entitats bancàries o que estiguin desocupats tot l’any no és molt significatiu, el problema radica en la rendibilitat d’aquests durant uns mesos de temporada alta.

En aquest sentit, la nostra formació es manté crítica pel que fa a l’abast i efectivitat que tendrà la tot just aprovada Llei d’Habitatge a la nostra illa. Així ho hem expressat en nombroses ocasions, ja sigui mitjançant l’acció de govern al Consell Insular de Formentera, com també a través de la representació de la nostra diputada autonòmica al Parlament, com per exemple :

-La regulació de les fiances corresponents als contractes de lloguer i el registre corresponent, que hauria d’articular-se el registre de contractes de lloguer temporal diferents al d’ús habitual d’habitatge de tal forma que s’haguessin d’inscriure tots aquests contractes per fer mes efectiva la inspecció.

-Reduir els terminis en virtut dels quals es considerarà que un habitatge està desocupat, o habilitar els consells insulars per tal que poguessin per via reglamentària dictar aquesta reducció, atès que l’escassetat d’habitatges és més acusada en algunes illes i en alguns períodes.

-Pel que fa a la definició de grans tenidors d’habitatges, s’hauria d’especificar l’àmbit territorial de la quantia de 10 habitatges, per tal de donar major seguretat jurídica i eficàcia al concepte.

Així, des de Gent per Formentera constatam la feina del Govern autonòmic a la nostra illa en matèria de promoció d’accés a l’habitatge aquesta legislatura: la posada a disposició dels llogaters dels catorze habitatges en règim de lloguer social al nucli de Sant Ferran, i l’increment dels ajuts al lloguer social per a joves demandants d’habitatge subvencionant un tram del seu cost per aquells casos en el que els preus superen els sis-cents euros mensuals de renda.

Aquesta darrer mesura, no obstant, s’aplica des de l’any passat i ja fou necesària una adaptació fruit de les demandes retirades dels consells insulars de les Pitiüses, on els preus de mercat del lloguer superen la mitjana Balear.

La nostra formació lamenta el fet que l’únic servei adreçat a l’atenció específica de les demandes residencials, i del qual n’és exclusivament competent el govern autonòmic a través de l’oficina de

l’Institut Balear de l’Habitatge, hagi estat objecte del seu tancament progressiu fins el punt que només atén presencialment dues hores un dia a la setmana, incomplint-se així el compromís adquirit de mantenir-la oberta de dilluns a divendres com la majoria de serveis administratius.

Pel que fa a la resta de compromisos adquirits en aquest àmbit continuem esperant que ens presentin els estudis iniciats l’any 2016 sobre les necessitats específiques d’habitatge fets sobre Formentera, i a continuar amb la segona fase d’aquests estudis per l’obtenció d’una diagnosi més acurada davant la manca de dades estadístiques diferenciades per l’illa.

La Solució no pot passar només per la signatura d’un conveni on el Consell de Formentera proporciona infraestructura i personal, sinó què l ́òrgan competent en habitatge, el Govern, treballi amb l’impuls de les polítiques compromeses i s’avingui a arribar a acords amb el Consell Insular que permetin desenvolupar un Pla d’Habitatge per crear una borsa residencial de lloguer per a tot l’any d’acord amb la nostra proposta programàtica i a impulsar convenis de col·laboració per al desplegament de la nova llei.

No podem acabar aquest comunicat sense deixar palès l’absoluta disconformitat amb l ́utilització de la Llei d ́habitatge per permetre encara més especulació turística i transformar amb la ja anomenada «Esmena Nadal» el que havia de ser una residència esportiva (excusa amb la qual el pp va donar un interès autonòmic a aquesta construcció en la Llei 5/2012, permetent en sol rústic una ampliació de més del 50% del permès) per transformar-la en un hotel, estalviant així al promotor no només molts tràmits burocràtics com l’informe d’impacte mediambiental sinó estalviant-li a més l’impost municipal de construcció.

Finalment, la nostra formació reafirma el seu compromís per treballar en totes les mesures al seu abast per preservar i consolidar el nostre model d’illa i la qualitat de vida de les persones residents a Formentera, conscients que el dret a l’habitatge és un eix fonamental d’igualtat social i que s’ha d’abordar amb polítiques valentes com es l’establiment d’un sostre màxim de places turístiques mitjançant la regulació i zonificació del lloguer turístic en habitatges, garantint la reserva dels habitatges a nuclis residencials per excel.lencia i establint mesures restrictives contra l ́especulació.