Sílvia Tur Ribas, candidata al Parlament Balear

(Versión en castellano, más abajo)

 

PROGRAMA ELECTORAL PACTAT GxF / PSIB-PSOE

 

Autonomia i Insularitat

 • Treballarem per a un traspàs efectiu de les competències de la llei de Costes al Consell.
 • Reclamarem majors complements per residència per als treballadors públics de totes les administracions.
 • Demanarem convocatòries de borsins de treball específiques per Formentera i l’increment dels plusos de fidelització.

 

Diversificació econòmica

 • Reclamarem l’adequació de la normativa sobre emprenedoria i innovació a la realitat de Formentera:
  • Amb l’impuls de projectes que promouen la innovació.
  • Amb una línia d’ajut al lloguer d’establiments comercials per als Joves emprenedors.
  • Amb una fiscalitat reduïda per l’establiment d’activitats econòmiques innovadores.
 • Demanarem noves normatives que garanteixin l’acompanyament per tal de reduir l’escletxa digital.
 • Promourem la signatura de convenis amb l’Institut d’Innovació Empresarial, IDI, per crear un viver d’empreses innovadores a Formentera.
 • Reclamarem ajuts i mesures que promoguin la digitalització dels processos empresarials.
 • Demanarem ajuts a la comercialització i promoció exterior dels productes i serveis fets a Formentera.
 • Demanarem la potenciació de l’administració 2.0 a Formentera per facilitar els tràmits entre empreses i adminstració.

 

Habitatge

 • Demanarem el desenvolupament de la normativa d’habitatge per donar resposta a la realitat de Formentera.
 • Demanarem al Govern l’augment del parc d’habitatge públic que pugui contemplar la reserva de places per treballadors essencials.
 • Demanarem l’increment dels ajuts públics al lloguer d’habitatge per als Joves.

 

Serveis Socials

 • Demanarem la creació d’un centre d’acollida per a menors tutelats.
 • Demanarem l’ampliació de serveis de dependència amb insfraestructures per a persones tutelades.

 

Acció climàtica i protecció del territori

 • Demanarem finançament per a la implantació del Pla insular de lluita contra el canvi climàtic.
 • Reclamarem la declaració de les aigües de Balears com a Zona marítima especialment sensible (a ZMES).
 • Reclamarem un pla de xoc per la lluita contra la processionària del pi.
 • Demanarem que es desenvolupin la prevenció d’incendis i la cura dels boscos i torrents amb ajuts econòmics adreçats als propietaris pel seu manteniment.
 • Demanarem la implantació de l’Oficina per a la transició energètica de Formentera per desenvolupar mesures específiques com ara:
  • Cobertura dels aparcaments de l’illa amb plaques fotovoltaiques.
  • Ajuts territorialitzats per a Formentera.
  • Instal·lació d’un parc fotovoltaic al depòsit de la dessaladora
  • Instal·lació d’un parc fotovoltaic flotant a la bassa de reg.
 • Demanarem la reconversió de la central de ca Marí per a que funcioni amb fonts renovables.
 • Demanarem finançament per a l’execució de noves infraestructures de tractament de residus per tal d’avançar en l’estratègia “Municipi Residu Zero”.
 • Reclamarem la rehabilitació del Mollet des Caló per millorar-ne les seves condicions i la seguretat.
 • Reclamarem l’actualització del pla de gestió del parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, avançant en la gestió compartida dels espais públics.
 • Demanarem el tancament de manera integral el cicle de l’aigua a Formentera, amb la regeneració d’aigües per la bassa de reg.
 • Reclamarem la construcció d’un nou emissari

 

Mobilitat

– Demanarem al Govern balear millorar el finançament de la Llei de Sostenibilitat ambiental de Formentera
– Demanarem al Govern ajuts econòmics per afavorir la substitució de flotes de lloguer de vehicles contaminants per vehicles elèctrics
– Demanarem fórmules de finançament per la millora de la xarxa de carreteres
– Impulsarem un nou marc legal de sostenibilitat marítima per limitar els trajectes entre Eivissa i Formentera i regular el fondeig d’embarcacions, incloent-hi el decret de transport marítim

 

Educació

 • Demanarem la gratuïtat de l’Educació infantil de 0-3 anys.
 • Demanarem l’ampliació de la plantilla de professionals de suport per alumnes NESE als centres educatius públics de l’illa.
 • Demanarem actuacions de reforma als centres educatius públics de Formentera, com ara:
  • Reforma integral i ampliació del CEIP Mestre Lluís Andreu.
  • Reforma i ampliació del CEIP el Pilar de la Mola.
  • Execució de l’ampliació de l’IES Marc Ferrer
 • Demanarem l’autonomia del Conservatori de Formentera respecte del d’Eivissa.
 • Impulsarem un pacte per l’ampliació dels cicles de FP presencials a Formentera.
 • Demanarem l’increment les beques als estudiants de Formentera, contemplant la triple insularitat.
 • Demanarem mesures de suport residencial per a estudiants de Formentera que cursin estudis de l’oferta pública reglada a Eivissa que no hagin pogut accedir a Formentera.
 • Demanarem l’increment de places becades a la residència a la UIB per estudiants de Formentera.
 • Demanarem la subscripció de convenis amb la UIB per apropar l’oferta formativa virtual i presencial a Formentera

 

Salut

 • Impulsarem l’ampliació i reforma de l’Hospital de Formentera.
 • Demanarem la planificació i impuls de la Unitat bàsica de Salut a la Mola.
 • Reclamarem l’increment d’especialitats com ara el servei d’odontologia i oftalmologia, així com a l’atenció a la cronicitat.
 • Demanarem l’ampliació del servei d’urgències hospitalàries per a tot l’estiu.
 • Demanarem que es potenciïn programes integrals de promoció i prevenció de la salut.
 • Demanarem l’aplicació a Formentera del Pacte Balear de Salut Mental, amb especial atenció al Servei de patologia dual, i a la població vulnerable com l’infanto-juvenil.

 

Sector ramader, agrícola i pesquer

 • Demanarem finançament per un nou escorxador.
 • Demanarem creació d’una línia d’ajuts al sector pesquer a través del FOGAIBA.
 • Demanarem l’ajut per a noves instal·lacions i projectes del sector agrícola i ramader.

 

Ordenació marítima, usos portuaris i accés a la mar

 • Demanarem al Govern la reordenació dels usos de l’espai marítim del port de la Savina, habilitant espai per amarraments socials i per embarcacions de lloguer, així com una marina seca, garantitzant així l’adaptació del port a les necessitats i capacitat de càrrega de Formentera.
 • Demanarem l’impuls de la construcció de noves rampes per accés a la mar

VERSION EN CASTELLANO

PROGRAMA ELECTORAL PACTAT GxF / PSIB-PSOE

 

Autonomía e insularidad

 • Trabajaremos para un traspaso efectivo de las competencias de la ley de Costas al Consell.
 • Reclamaremos mayores complementos por residencia para los trabajadores públicos de todas las administraciones.
 • Pediremos convocatorias de bolsas de trabajo específicas para Formentera y el incremento de los pluses de fidelización.

Diversificación económica

 • Reclamaremos la adecuación de la normativa sobre emprendimiento e innovación a la realidad de Formentera:
  • Con el impulso de proyectos que promueven la innovación.
  • Con una línea de ayuda al alquiler de establecimientos comerciales para los Jóvenes emprendedores.
  • Con una fiscalidad reducida para el establecimiento de actividades económicas innovadoras.
 • Pediremos nuevas normativas que garanticen el acompañamiento para reducir la rendija digital.
 • Promoveremos la firma de convenios con el Instituto de Innovación Empresarial, IDI, para crear un vivero de empresas innovadoras en Formentera.
 • Reclamaremos ayudas y medidas que promuevan la digitalización de los procesos empresariales.
 • Pediremos ayudas a la comercialización y promoción exterior de los productos y servicios hechos en Formentera.
 • Pediremos la potenciación de la administración 2.0 en Formentera para facilitar los trámites entre empresas y administración.

Vivienda

 • Pediremos el desarrollo de la normativa de vivienda para dar respuesta a la realidad de Formentera.
 • Pediremos al Gobierno el aumento del parque de vivienda pública que pueda contemplar la reserva de plazas para trabajadores esenciales.
 • Pediremos el incremento de las ayudas públicas al alquiler de vivienda para los Jóvenes.

Servicios Sociales

 • Pediremos la creación de un centro de acogida para menores tutelados.
 • Pediremos la ampliación de servicios de dependencia con infraestructuras para personas tuteladas.

Acción climática y protección del territorio

 • Pediremos financiación para la implantación del Plan insular de lucha contra el cambio climático.
 • Reclamaremos la declaración de las aguas de Baleares como Zona marítima especialmente sensible (a ZMES).
 • Reclamaremos un plan de choque para la lucha contra la procesionaria del pino.
 • Pediremos que se desarrollen la prevención de incendios y la cura de los bosques y torrentes con ayudas económicas dirigidas a los propietarios para su mantenimiento.
 • Pediremos la implantación de la Oficina para la transición energética de Formentera para desarrollar medidas específicas como por ejemplo:
  • Cobertura de los aparcamientos de la isla con placas fotovoltaicas.
  • Ayudas territorializadas para Formentera.
  • Instalación de un parque fotovoltaico en el depósito de la desaladora.
  • Instalación de un parque fotovoltaico flotante en la balsa de riego.
 • Pediremos la reconversión de la central de Ca Marí para que funcione con fuentes renovables.
 • Pediremos financiación para la ejecución de nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos para avanzar en la estrategia “Municipio Residuo Cero”.
 • Reclamaremos la rehabilitación del Mollet de Es Caló para mejorar sus condiciones y la seguridad.
 • Reclamaremos la actualización del plan de gestión del parque natural de las Salinas de Ibiza y Formentera, avanzando en la gestión compartida de los espacios públicos.
 • Pediremos el cierre de manera integral el ciclo del agua en Formentera, con la regeneración de aguas por la balsa de riego.
 • Reclamaremos la construcción de un nuevo emisario.

Movilidad

 • Pediremos al Gobierno balear mejorar la financiación de la Ley de Sostenibilidad ambiental de Formentera.
 • Pediremos al Gobierno ayudas económicas para favorecer la sustitución de flotas de alquiler de vehículos contaminantes por vehículos eléctricos.
 • Pediremos fórmulas de financiación para la mejora de la red de carreteras.
 • Impulsaremos un nuevo marco legal de sostenibilidad marítima para limitar los trayectos entre Ibiza y Formentera y regular el fondeo de embarcaciones, incluyendo el decreto de transporte marítimo.

Educación

 • Pediremos la gratuidad de la Educación infantil de 0-3 años.
 • Pediremos la ampliación de la plantilla de profesionales de apoyo por alumnos NESE en los centros educativos públicos de la isla.
 • Pediremos actuaciones de reforma en los centros educativos públicos de Formentera, como por ejemplo:
  • Reforma integral y ampliación del CEIP Mestre Lluís Andreu.
  • Reforma y ampliación del CEIP el Pilar de la Mola.
  • Ejecución de la ampliación del IES Marc Ferrer.
 • Pediremos la autonomía del Conservatorio de Formentera respecto del de Ibiza.
 • Impulsaremos un pacto para la ampliación de los ciclos de FP presenciales en Formentera.
 • Pediremos el incremento de las becas a los estudiantes de Formentera, contemplando la triple insularidad.
 • Pediremos medidas de apoyo residencial para estudiantes de Formentera que cursen estudios de la oferta pública reglada en Ibiza que no hayan podido acceder en Formentera.
 • Pediremos el incremento de plazas becadas en la residencia de la UIB para estudiantes de Formentera.
 • Pediremos la suscripción de convenios con la UIB para acercar la oferta formativa virtual y presencial en Formentera.

Salud

 • Impulsaremos la ampliación y reforma del Hospital de Formentera.
 • Pediremos la planificación e impulso de la Unidad básica de Salud en La Mola.
 • Reclamaremos el incremento de especialidades como por ejemplo el servicio de odontología y oftalmología, así como a la atención de la cronicidad.
 • Pediremos la ampliación del servicio de urgencias hospitalarias para todo el verano.
 • Pediremos que se potencien programas integrales de promoción y prevención de la salud.
 • Pediremos la aplicación en Formentera del Pacto Balear de Salud Mental, con especial atención en el Servicio de patología dual, y en la población vulnerable como la infanto-juvenil.

Sector ganadero, agrícola y pesquero

 • Pediremos financiación para un nuevo matadero.
 • Pediremos la creación de una línea de ayudas al sector pesquero a través del FOGAIBA.
 • Pediremos la ayuda para nuevas instalaciones y proyectos del sector agrícola y ganadero.

Ordenación marítima, usos portuarios y acceso al mar

 • Pediremos al Gobierno la reordenación de los usos del espacio marítimo del puerto de La Savina, habilitando espacio para amarres sociales y para embarcaciones de alquiler, así como una marina seca, garantizando así la adaptación del puerto a las necesidades y capacidad de carga de Formentera.
 • Pediremos el impulso de la construcción de nuevas rampas para acceso al mar.

Promoción de las Industrias Culturales

 • Pediremos el desarrollo del proyecto del museo de Formentera.
 • Pediremos la financiación para la creación de un centro de referencia cultural de las Islas Baleares en Formentera.
 • Reclamaremos que se potencien las ayudas a la producción, promoción y movilidad exterior de los artistas locales.

Memoria Democrática

 • Pediremos la promoción de la agenda de memoria democrática y la localización de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista.
 • Pediremos la declaración de la colonia penitenciaria, la iglesia de Sant Francesc Xavier y el Cementerio viejo como espacios de memoria y reconocimiento democrático.
 • Pediremos la creación del itinerario de memoria para los espacios de memoria declarados.

Promoción de la lengua catalana

 • Reclamaremos la adecuación de la legislación para equiparar los derechos lingüísticos de los hablantes del catalán y castellano en el ámbito del consumo.
 • Pediremos el cumplimiento del decreto de usos lingüísticos que prevé el uso del catalán en todos los ámbitos de la administración pública.
 • Pediremos el incremento de la periodicidad de convocatoria de las pruebas de capacitación de nivel de catalán.

Deportes

 • Pediremos el incremento de las ayudas de tecnificación a los y las deportistas destacados de Formentera.
 • Pediremos la adecuación de las convocatorias, calendarios y formaciones por parte de la Federación balear del deporte a las circunstancias de la triple insularidad que se den en Formentera.
 • Pediremos la coordinación de la Escuela balear deporte con el Consell Insular de Formentera para desarrollar una mayor actividad en nuestra isla.