SILVIA TUR

Sílvia Tur Ribas, candidata al Parlament Balear

Formentera vol decidir

 • Impulsarem les iniciatives parlamentàries necessàries per regular i limitar l’entrada de vehicles a l’illa de Formentera.
 • Reclamarem una transferència íntegra de les competències en matèria de promoció turística i amb una correcta dotació pressupostària.
 • Exigirem la supressió immediata de la Delegació del Govern Balear a Formentera, així com l’apropament a l’illa dels serveis prestats per les administracions central i autonòmica.
 • Demanarem la integració al grup mixt al Parlament, perquè Formentera hi tengui veu i iniciativa pròpia.
 • Sol·licitarem les competències en habitatge i establirem ajuts econò- mics i incentius per a l’obtenció de lloguer d’habitatge tot l’any.
 • Impulsarem la creació de la Residència per a gent gran.
 • Reclamarem la posada en funcionament de serveis específics com la radioteràpia a l’illa d’Eivissa, així com l’administració de nous tractaments als malalts d’hepatitis.
 • Exigirem la construcció immediata de l’escola de primària a Sant Ferran.
 • Reclamarem al Govern les actuacions necessàries per recuperar la pau i el diàleg amb el sector educatiu, així com la dotació de recursos necessaris i autonomia dels centres d’ensenyament.
 • Reclamarem l’ampliació de l’oferta presencial de cicles formatius de grau mitjà i grau superior incidint en els estudis d’hoteleria i esports.
 • Reclamarem la incorporació de l’especialitat de batxillerat artístic al nostre institut d’ensenyament secundari.
 • Demanaremfinançamentperanousespaisdeculturaiprogramació d’espectacles.
 • ExigiremalGoverniatoteslesinstàncieselposicionamentencontra de les prospeccions petrolieres i dels projectes d’extracció d’hidrocar- burs en l’àmbit de les aigües estatals
 • Impulsarem una major protecció de les praderies de posidònia mitjançant l’impuls d’un servei públic de regulació de fondeig d’embarcacions d’esbarjo al nostre litoral.
 • Continuarem demanant laregulació de les activitats nàutiques, i en especial de les excursions marítimes i les «party boats», tenint en compte els criteris ambientals que prevalen en el nostre model d’illa.
 • Instarem el Govern a realitzar la regulació del fondeig a l’Estany des Peix, d’acord amb els criteris definits pel Consell de Formentera.
 • Promoureml’ajutalesenergiesrenovables,especialmentenl’àmbit de l’autoconsum i l’aprofitament de cobertes de naus industrials i edificis públics per a la instal·lació de panells solars.
 • Treballarem per millorar l’eficiència i la reordenació de l’espai por- tuari i ens oposarem a qualsevol projecte que en suposi l’ampliació.
 • Exigirem el desenvolupament de la Llei de Transport Marítim per garantir freqüències adaptades a les necessitats reals i l’establiment de limitació de preus, tant per a transport de passatgers com de mercaderies.
 • Continuarem exigint la declaració d’interès general de la línia entre Formentera i la Península.

Sílvia Tur Rivas, candidata al Parlament Balear

Formentera quiere decidir

 • Impulsaremos las iniciativas necesarias para regular y limitar la entrada de vehículos en la isla de Formentera.
 • Reclamaremos una transferencia íntegra de las competencias en materia de promoción turística y con una correcta dotación presupuestaria.
 • Exigiremos la supresión inmediata de la Delegación del Govern Balear en Formentera, así como el acercamiento a la isla de los servicios prestados por las administraciones central y autonómica.
 • Pediremos la integración al grupo mixto en el Parlament, para que Formentera tenga voz e iniciativa propias.
 • Trabajaremos para solicitar las competencias en vivienda y estableceremos ayudas económicas e incentivos para la obtención de viviendas de alquiler todo el año.
 • Impulsaremos la creación de la Residencia para personas mayores.
 • Reclamaremos la puesta en funcionamiento de servicios específicos como la radioterapia en la isla de Eivissa, así como tratamientos a enfermos de hepatitis.
 • Exigiremos la construcción inmediata de la escuela de primaria en Sant Ferran.
 • Reclamaremos al Govern las actuaciones necesarias para recuperar la paz y el diálogo con el sector educativos, así como la dotación de recursos necesarios y autonomía de los centros de enseñanza.
 • Reclamaremos la ampliación de la oferta presencial de ciclos formativos, de grado medio y grado superior, incidiendo en los estudios de hotelería y deportes.
 • Reclamaremos la incorporación de la especialidad de bachillerato artístico a nuestro instituto de enseñanza secundaria.
 • Reclamaremosfinanciaciónparanuevosespaciosdeculturay programación de espectáculos.
 • Pediremos al Govern y a todas las instancias el posicionamiento en contra de las prospecciones petrolíferas y de los proyectos de extracción de hidrocarburos en el ámbito de las aguas estatales.
 • Impulsaremos una mayor protección de las praderas de posidonia, mediante el impulso de un servicio público de regulación de fondeo de embarcaciones de recreo en nuestro litoral.
 • Continuaremos pidiendo la regulación de las actividades náuticas, y en especial de las excursiones marítimas y las «party boats», mediante los criterios ambientales que prevalecen en nuestro modelo de isla.
 • Instaremos al Govern a realizar la regulación del fondeo en el Estany des Peix, de acuerdo con los criterios del Consell de Formentera.
 • Promoveremos las ayudas a lasenergíasrenovables,especialmente para el autoconsumo y aprovechamiento de cubiertas de naves y edifi- cios públicos para la instalación de paneles solares.
 • Trabajaremos para mejorar la eficiencia y la reordenación del espacio portuario, sin que esto suponga ampliación del mismo.
 • Exigiremos el desarrollo de la Ley de Transporte Marítimo, para garantizar frecuencias adaptadas a las necesidades reales y estableci- miento de limitación de precios, tanto para transporte de pasajeros como de mercancías.
 • Continuaremos exigiendo la declaración de interés general de la línea entre Formentera y la Península.