silvia_3

Sílvia Tur Ribas, candidata al Parlament Balear

(Versión en castellano, más abajo)

 

Per què confiar en naltros?

 • Perquè hem demostrat que complim els nostres compromisos.
 • Perquè hem aconseguit més finançament i inversions que mai per Formentera.
 • Perquè hem impulsat iniciatives legislatives pensant en les necessitats específiques de Formentera.
 • Perquè hem aconseguit transferir més competències i donar més grau de gestió directa al Consell de Formentera.

Què hem fet aquesta legislatura?

 • Impulsar la Llei Sostenibilitat Ambiental de Formentera per a la regulació d’entrada de vehicles a l’illa.
 • Fer el Projecte Llei per a un senador/a propi per Formentera.
 • Impulsar la prohibició de les “party boats”.
 • Protegir la posidònia, amb l’aprovació del Decret de Protecció de la Posidònia.
 • Crear la nova Reserva Marina de sa Punta de sa Creu.
 • Millorar l’equipament de l’hospital de Formentera amb un TAC, i ampliar les especialitats i serveis.
 • Iniciar la construcció de la Residència per a gent gran.
 • Impulsar la construcció de l’escola de Sant Ferran.
 • Iniciar el projecte del Museu de Formentera, amb seu a Sa Senieta.

Què volem fer els propers anys?

en autogovern i serveis de l’administració:

 • Reformar  la Llei de Consells perquè reconegui la singularitat de Formentera.
 • Apropar i ampliar a l’illa els serveis de l’Administració de l’Estat i Autonòmica.
 • Aconseguir que un del senadors/es designats pel Parlament Balear sigui de Formentera, mentre no comptem amb representació pròpia.

en finançament:

 • Defensar que el nou Règim Especial de les Illes Balears tingui un finançament adequat per a Formentera, atenent la seva triple insularitat.
 • Exigir la dotació econòmica del Fons de Sostenibilitat Ambiental de Formentera per potenciar la mobilitat sostenible.
 • Demanar el suport econòmic del Govern per a la construcció de les noves infraestructures de tractament de residus.

en educació:

 • Aconseguir el compliment dels acords del Pacte Social per l’Educació, derogació de la LOMCE i impulsar l’aprovació de la primera Llei d’Educació de les Balears.
 • Incrementar l’oferta d’ensenyaments d’FP, amb rotació de les famílies formatives a l’IES Marc Ferrer.
 • Aplicar els acords del Pacte per a l’Educació dels infants de 0 a 3 anys.
 • Garantir que els ensenyaments elementals i professionals de música i dansa es puguin cursar íntegrament a Formentera, així com la implementació de la branca artística del batxillerat.

en habitatge:

 • Promoure la construcció de nous habitatges de protecció social a Sant Ferran.
 • Ampliar els serveis propis de l’IBAVI a Formentera, atenent les necessitats de l’illa.

en cultura:

 • Impulsar la promoció dels artistes locals i la seva producció mitjançant programes d’intercanvi dins i fora de les Illes Balears.
 • Treballar per la recuperació dels elements de patrimoni històric com ara el camp de concentració des Campament, perquè esdevingui en un espai de memòria.
 • Fer realitat el Museu de Formentera, amb adequada dotació econòmica, material i de personal.

en sanitat:

 • Crear d’una base del 061 adequada a les necessitats de l’illa de Formentera.
 • Estudiar l’adequació de les instal·lacions sanitàries i de la cartera de serveis de l’Hospital de Formentera.
 • Incrementar les dietes de viatge que perceben els pacients i acompanyants quan han de desplaçar-se fora per rebre tractament mèdic.

en medi ambient i mobilitat:

 • Impulsar l’ampliació del servei de control de fondejos a tot el litoral, per aconseguir una regulació integral del fondeig.
 • Impulsar una millor gestió i conservació del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, incidint en la conservació i gestió dels seus hàbitats prioritaris.
 • Sol·licitar l’aprovació al Congreso de los Diputados de la llei de Protecció de la Mar Mediterrània per prohibir les prospeccions petrolieres.
 • Exigir l’aprovació i aplicació del Decret de Transport Marítim, per regular els horaris i freqüències de les línies regulars de passatgers així com també les excursions marítimes.

Versión en castellano

¿Por qué confiar en nosotros?

 • Porque hemos demostrado que cumplimos nuestros compromisos.
 • Porque hemos conseguido más financiamiento y más inversiones que nunca para Formentera.
 • Porque hemos impulsado iniciativas legislativas pensando en las necesidades específicas de Formentera.
 • Porque hemos conseguido transferir más competencias y dar mayor grado de gestión directa al Consell de Formentera.

Qué hemos hecho esta legislatura?

 • Impulsar la Ley Sostenibilidad Ambiental de Formentera para la regulación de entrada de vehículos en la isla.
 • Promover el Proyecto de Ley para un senador /a propio para Formentera.
 • Impulsar la prohibición de las «party boats».
 • Proteger la Posidonia, con la aprobación del Decreto de Protección de la Posidonia.
 • Crear la nueva Reserva Marina de la Punta de sa Creu.
 • Mejorar el equipamiento del hospital de Formentera con un TAC y ampliar las especialidades y servicios.
 • Iniciar la construcción de la Residencia para personas mayores.
 • Impulsar la construcción de la escuela de Sant Ferran.
 • Iniciar el proyecto del Museo de Formentera, con sede en Sa Senieta.

Qué queremos hacer en los próximos años?

en autogobierno y servicios de la administración:

 • Reformar la Ley de Consells para que se reconozca la singularidad de Formentera.
 • Acercar y ampliar en la isla los servicios de la Administración del Estado y Autonómica.
 • Conseguir que uno de senadores /as designados por el Parlamento Balear sea de Formentera, mientras no contemos con representación propia.

en financiamiento:

 • Defender que el nuevo Régimen Especial de las Islas Baleares tenga una financiación adecuada para Formentera, atendiendo a su triple insularidad.
 • Exigir la dotación económica del Fondo de Sostenibilidad Ambiental de Formentera para potenciar la movilidad sostenible.
 • Pedir el apoyo económico del Gobierno para la construcción de las nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos.

en educación:

 • Conseguir el cumplimiento de los acuerdos del Pacto Social por la Educación, la derogación de la LOMCE e impulsar la aprobación de la primera Ley de Educación de Baleares.
 • Incrementar la oferta de enseñanzas de FP, con rotación de las familias formativas en el IES Marc Ferrer.
 • Aplicar los acuerdos del Pacto para la Educación de la etapa de 0 a 3 años.
 • Garantizar que las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza se puedan cursar íntegramente en Formentera, así como la implementación de la rama artística del bachillerato.

en vivienda:

 • Promover la construcción de nuevas viviendas de protección oficial en Sant Ferran.
 • Ampliar los servicios propios del IBAVI en Formentera, atendiendo a las necesidades de la isla.

en cultura:

 • Impulsar la promoción de los artistas locales y su producción, mediante programas de intercambio dentro y fuera de las Islas Baleares.
 • Trabajar para la recuperación de los elementos de patrimonio histórico como el campo de concentración de Es Campament, para que se convierta en un espacio de memoria.
 • Hacer realidad el Museo de Formentera, con adecuada dotación económica, material y de personal.

en sanidad:

 • Crear una base del 061 adecuada a las necesidades de la isla de Formentera.
 • Estudiar la adecuación de las instalaciones sanitarias y de la cartera de servicios del Hospital de Formentera.
 • Incrementar las dietas de viaje que perciben los pacientes y acompañantes cuando deben desplazarse fuera de la isla para recibir tratamiento médico.

en medio ambiente y movilidad:

 • Impulsar la ampliación del servicio de control de fondeos en todo el litoral, para conseguir una regulación integral del fondeo.
 • Impulsar una mejor gestión y conservación del Parque Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera, incidiendo en la conservación y gestión de sus hábitats prioritarios.
 • Solicitar la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Protección del Mar Mediterráneo para prohibir las prospecciones petrolíferas.
 • Exigir la aprobación y aplicación del Decreto de Transporte Marítimo, para regular los horarios y las frecuencias de las líneas regulares de pasajeros así como también las excursiones marítimas