GxF_Globus_01

TURISME

 • Defensarem l’autonomia de Formentera en matèria turística. Continuarem reclamant una transferència íntegra de promoció turística amb dotació econòmica adequada
 • Reforçarem l’àrea de qualitat turística per treballar la promoció interna i controlar la imatge que volem donar, diferenciada i de qualitat. Destinarem una part del pressupost de promoció a la millora del paisatge i del camp
 • Impulsarem accions de cooperació per a la promoció turística, mitjançant comarketing i cobranding
 • Continuarem promovent la participació i implicació del sector en matèria de promoció, i crearem un fons d’aportacions en espècie per a la realització i millora de la promoció
 • Continuarem les polítiques de diversificació del nostre producte turístic i explorarem nous segments turístics com el turisme d’incentius, benestar i salut, entre altres
 • Potenciarem els esdeveniments turístics desestacionalitzadors actuals i en crearem de nous (nous campionats i proves esportives, esdeveniments culturals, gastronòmics, observació d’estels i fotografia d’astronomia…). Continuarem fent campanyes promocionals a principi i final de temporada
 • Crearem itineraris turístics de patrimoni i per a entrenaments esportius.
 • Crearem una agenda d’activitats coordinada d’esports, cultura i natura
 • Crearem  un segell de qualitat i logo exclusiu de Formentera
 • Continuarem promocionant l’illa mitjançant les xarxes socials 2.0 i 3.0
 • Crearem  un motor de reserves online i una aplicació mòbil, així com un registre d’allotjaments i intermediaris accesible al turista.
 • Continuarem treballant en la diversificació i obertura a nous mercats com el Benelux, nòrdics, Bric, mercats emergents…
 • Crearem una guia gastronòmica per als locals que tenguin obert un mímim de sis mesos i que elaborin plats tradicionals o utilitzin producte local.
 • Promourem la creació de nous equipaments a Es Pujols (esportives, benestar i salut), per donar valor afegit al nucli
 • Promourem l’ús turístic de les instal·lacions esportives públiques
 • Promourem convenis amb universitats i escoles d’hoteleria, per dotar d’una borsa de professionals especialitzats, així com la realització de cursos específics demandats pel  sector
 • Crearem la figura de guia turístic específic de Formentera
 • Promourem, mitjançant ordenances, incentius i campanyes específiques que l’obertura comercial sigui almenys de 6 mesos

ECONOMIA

 • Orientarem l’economia a que  l’activitat turística serveixi per estimular altres economies com l’agricultura, la pesca, l’artesania, etc, promovent una capil·laritat econòmica i repartiment de beneficis.
 • Impulsarem la millora en les condicions del transport, especialment pel que fa als costos, per a fer més competitiu el comerç local
 • Continuarem amb les millores urbanes orientades a la dinamització de l’activitat comercial
 • Farem campanyes específiques per recolzar el comerç i el producte local
 • Promourem la millora i actualització de la imatge, interiors i retolació dels comerços
 • Aprovarem una ordenança de publicitat estàtica per a rètols, menús i altres documents per al públic
 • Aprofundirem en el control d’activitats per evitar la competència deslleial
 • Ajudarem a la Cooperativa agrícola per a la seva posada en marxa, perquè sigui el pilar central en la recuperació i professionalització de la activitat agrària i ramadera
 • Donarem un impuls al Mercat pagès, amb incorporació de nous productors i productes, adequant el seu interior per aconseguir un aspecte més comercial i fent campanyes de promoció
 • Impulsarem l’escola agrària de Ca ses Ferreres
 • Impulsarem les marques de qualitat de producte local, i en crearem de noves
 • Promourem i prioritzarem el tipus de producció ecològica
 • Continuarem exigint al Govern Balear que assumeixi la posada en servei de la bassa de rec d’aigües terciàries
 • Impulsarem aturades biològiques de pesca per zones i temporades
 • Impulsarem la creació de noves reserves marines integrals, per a la recuperació dels recursos perquers
 • Impulsarem el control de vigilància de la pesca il·legal
 • Cercarem un acord amb l’Autoritat Portuària una ubicació més adient per a la Cofradia de Pescadors
 • Promourem l’artesania feta a Formentera, campanyes de màrqueting, atenció especialitzada als merctas exclusivament artesanals.
 • Continuarem treballant amb la línea de simplificació de tramitacions administratives per a l’obtenció de llicències d’obres i activitats, especialment per aquelles de petita entitat i reformes d’edificacions existents
 • Promourem la rehabilitació de les edificacions existents, incentivant la renovació i modernització de les instal·lacions turístiques i hoteleres i comercials, així com la rehabilitació d’edificis residencial
 • Implantarem la Inspecció Tècnica d’Edificis per garantir el seu correcte manteniment i seguretat dels usuaris
 • Promourem la recuperació de residus de construcció per al seu aprofitament com a àrids de construcció

 

Programa en castellano:

TURISMO

 • Defenderemos la autonomía de Formentera en materia turística. Continuaremos reclamando una transferencia íntegra de promoción turística con una  dotación económica adecuada
 • Reforzaremos el área de calidad turística para trabajar la promoción interna y controlar la imagen que queremos dar, diferenciada y de calidad Destinaremos una parte del presupuesto de promoción a la mejora del paisaje y del campo
 • Impulsaremos acciones de cooperación para la promoción turística, mediante comarketing i cobranding
 • Continuaremos promoviendo la participación y implicación del sector en materia de promoción, y crearemos un fondo de aportaciones en especie para la realización y mejora de la promoción
 • Continuaremos las políticas de diversificación de nuestro producto turístico y exploraremos nuevos segmentos turísticos como el turismo de incentivos, bienestar y salud, entre otros
 • Potenciaremos los eventos turísticos desestacionalizadores actuales y crearemos otros nuevos (nuevos campeonatos y pruebas deportivas, eventos culturales, gastronómicos, observación de estrellas y fotografía de astronomía…). Continuaremos haciendo campañas promocionales a principio y final de temporada
 • Crearemos itinerarios turísticos de patrimonio y para entrenamientos deportivos
 • Crearemos una agenda  coordinada de actividades deportivas, culturales y de naturaleza
 • Crearemos un sello de calidad y logo exclusivo de Formentera
 • Continuaremos promocionando la isla mediante las redes sociales 2.0 y 3.0
 • Crearemos un motor de reservas online dotado  de una aplicación móvil, así como un registro de alojamientos e intermediarios accesible al turista
 • Continuaremos trabajando en la diversificación y apertura a nuevos mercados como Benelux, nórdicos, Bric, mercados emergentes …
 • Crearemos una guía gastronómica para los locales que mantengan abierto un mínimo de seis meses y que elaboren platos tradicionales o utilicen producto local
 • Promoveremos la creación de nuevos equipamientos en Es Pujols (deportivos, bienestar y salud) para dar valor añadido al núcleo
 • Promoveremos el uso turístico de las instalaciones deportivas públicas
 • Promoveremos convenios con universidades y escuelas de hostelería, para dotar a la isla de una bolsa de profesionales especializados, así como la realización de cursos específicos demandados por el  sector
 • Crearemos la figura de guía turístico específico de Formentera
 • Promoveremos, mediante ordenanzas, incentivos y campañas específicas que la apertura comercial sea al menos de 6 meses

ECONOMÍA

 • Orientaremos la economía a que la actividad turística sirva para estimular otros sectores como la agricultura, la pesca, la artesanía, etc, promoviendo una mayor distribución económica y reparto de beneficios
 • Impulsaremos la mejora en las condiciones del transporte de mercancías, especialmente en cuanto a los costes, para hacer más competitivo el comercio local
 • Continuaremos con las mejoras urbanas orientadas a la dinamización de la actividad comercial
 • Haremos campañas específicas para apoyar el comercio y el producto local
 • Promoveremos la mejora y actualización de la imagen, interiores y rotulación de los comercios
 • Aprovaremos una ordenanza de publicidad estática para rótulos, menús y otros documentos para el público
 • Profundizaremos en el control de actividades para evitar la competencia desleal
 • Ayudaremos a la Cooperativa agrícola para su puesta en marcha, para que sea el pilar central en la recuperación y profesionalización de la actividad agraria y ganadera
 • Daremos un impulso al Mercat Pagès, con incorporación de nuevos productores y productos, adecuando su interior para conseguir un aspecto más comercial y haciendo campañas de promoción
 • Impulsaremos la escuela agraria de Ca ses Ferreres
 • Impulsaremos las actuales marcas de calidad de producto local y crearemos  otras nuevas
 • Promoveremos y priorizaremos la producción ecológica
 • Continuaremos exigiendo al Govern Balear que asuma la puesta en servicio de la balsa de riego de aguas terciarias
 • Impulsaremos paradas biológicas de pesca por zonas y temporadas
 • Impulsaremos la creación de nuevas reservas marinas integrales para la recuperación de los recursos pesqueros
 • Impulsaremos el control de vigilancia de la pesca ilegal
 • Buscaremos un acuerdo con la Autoridad Portuaria para una ubicación más adecuada de la Cofradía de Pescadores
 • Promoveremos la artesanía hecha en Formentera con campañas de marketing y atención especializada a los mercados exclusivamente artesanales
 • Continuaremos trabajando en la línea de simplificación de trámites administrativos para la obtención de licencias de obras y actividades, especialmente  aquellas de pequeña entidad y reformas de edificaciones existentes
 • Promoveremos la rehabilitación de las edificaciones existentes, incentivando la renovación y modernización de las instalaciones turísticas, hoteleras y comerciales, así como la rehabilitación de edificios residenciales
 • Implantaremos la Inspección Técnica de Edificios, para garantizar su correcto mantenimiento y seguridad de los usuarios
 • Promoveremos la recuperación de residuos de construcción para su reaprovechamiento como áridos de construcción