GxF_Web_imago_143x128

Polítiques Socials

(Versión en castellano más abajo)

Habitatge

 • Continuarem reclamant al Govern de les Illes Balears que, dins del marc de les seues competències, apropi els serveis autonòmics de l’habitatge amb una oficina a la nostra illa.
 • Demanarem que el Govern Balear creï un servei que gestioni les ajudes econòmiques al lloguer.
 • Treballarem per a la signatura d’un conveni amb el Govern Balear, amb dotació econòmica suficient, per tal que el Consell directament creï un Servei d’Acompanyament a l’Habitatge i implementi una borsa d’habitatge per a  tot l’any amb gestió de fiances i assessorament legal entre llogaters i propietaris.
 • Dins del Servei d’Acompanyament a l’Habitatge, crearem una borsa específica per facilitar el  lloguer temporal (d’hivern i d’estiu) on treballadors, propietaris i empresaris puguin coordinar les seues necessitats.
 • Implementarem el Servei d’Inspecció per garantir l’equilibri entre lloguers turístics i habitatge per tot l’any.
 • Incrementarem la inspecció per garantir l’habitabilitat dels habitatges i treballar contra l’infrahabitatge.
 • Vetllarem per la construcció d’una nova promoció d’Habitatges de Protecció Oficial, en règim de lloguer, un cop cedit a l’Ibavi un terreny a Sant Ferran.
 • Impulsarem noves mesures per facilitar l’accés a l’habitatge a famílies en situació d’emergència social i a les dones víctimes de violència de gènere.
 • Vetllarem perquè les administracions competents en la matèria gestionin la posada a disposició de les dones víctimes de violència masclista que ho necessitin habitatges de promoció pública.
 • Reclamarem que el Govern Balear mantengui i incrementi els ajuts al lloguer social per a la gent jove.
 • Sol·licitarem al Govern estatal que adapti les ajudes al lloguer tenint en compte la triple insularitat i les necessitats específiques de la nostra illa.

 

Jovent

 • Desenvoluparem i executarem les mesures incloses dins el II Pla Estratègic de la Infància i la Joventut vigent.
 • Mantendrem la coordinació entre el personal de joventut i el de cultura, esports i medi ambient per tal de seguir oferint una programació estable d’esdeveniments culturals, esportius i mediambientals adreçats al jovent.
 • Promourem la integració social d’infants i joves amb diversitat funcional mitjançant la programació d’activitats integradores que comptin amb joves amb discapacitat, fomentant la seua participació i garantint una atenció adequada.
 • Potenciarem alternatives de temps lliure d’oci, cultura i esport, sense oblidar la franja d’adults i adultes joves entre 18 i 25.
 • Seguirem impulsant la formació per donar més oportunitats professionals als i les joves.
 • Seguirem promovent el Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), especialment entre el col·lectiu jove.
 • Fomentarem entre els i les joves el treball a distància, ajudant a crear espais de treball compartits aprofitant la connexió amb fibra òptica.
 • Treballarem per facilitar l’accés a l’ocupació del col·lectiu jove mitjançant l’oferiment d’itineraris personalitzat d’inserció en el mercat de treball, amb assessorament en el procés de recerca de feina i informar i orientar sobre recursos formatius.
 • Impulsarem el futur professional dels i de les joves en l’agricultura, ramaderia, pesca i en la recuperació d’oficis tradicionals.
 • Impulsarem el futur professional dels i de les joves en el sector serveis amb formació continuada.
 • Impulsarem la inserció laboral per a persones joves amb diversitat funcional, mitjançant programes adaptats a les seues necessitats i acompanyant-nos en el procés amb l’objectiu últim d’una inserció plena al mercat laboral normalitzat.
 • Mantendrem la col·laboració i presència del personal de joventut a l’institut de Formentera per apropar serveis de l’àrea de Joventut del Consell a l’alumnat i facilitar-ne el coneixement mutu.
 • Continuarem fomentant les activitats esportives tenint contacte directe amb el jovent i amb les associacions esportives per detectar necessitats i mancances.
 • Treballarem per potenciar l’abast del Consell de Participació de la Infància i Joventut per ampliar els àmbits de participació del jovent en la vida de l’illa i en la presa de decisions que els impliquen.
 • Impulsarem la participació dels i les joves i la seua representació en la xarxa socioeducativa, en el Consell Escolar Insular i altres òrgans de participació ciutadana.
 • Mantendrem els convenis de col·laboració amb els centres educatius i l’administració educativa amb l’objectiu de prevenir situacions d’exclusió o abandonament escolar i millorar així la convivència.
 • Exigirem la dotació d’un/a educador/a social a l’institut de Formentera per treballar en la resolució de conflictes i el manteniment de la convivència, en col·laboració amb el/la policia tutor/a i el personal de l’àrea de Benestar social.
 • Seguirem impulsant la figura d’un/a tècnic/a en prevenció comunitària que es coordini amb la resta de personal tècnic de Benestar social, els centres educatius i els cossos de seguretat, promovent un oci saludable.
 • Repensarem la distribució física del Casal de Joves per adequar-lo a les necessitats dels i les joves de totes les edats i als usos necessaris.
 • Promourem la dinamització d’espais escolars per a la seua utilització fora d’horari escolar per part dels i de les joves, així com d’altres espais públics.
 • Treballarem per proveir un espai físic que aculli un projecte autogestionat pel jovent.
 • Explorarem fórmules per arribar a acords amb propietaris de locals privats per a l’ús juvenil fora de la temporada turística.
 • Promourem l’associacionisme juvenil i la participació de joves en la vida social de l’illa per tal de generar oportunitats d’oci diverses i autònomes.
 • Impulsarem la creació d’una eina digital, en col·laboració amb els i les joves, que unifiqui la informació que sigui del seu interès i en un format atractiu i adaptat al col·lectiu jove.
 • Fomentarem la coordinació entre els espais clau per al jovent i els equips d’atenció social i sanitària per a l’abordatge de necessitats especials (drogodependència, sexualitat, assetjament, salut mental, etc.).
 • Mantendrem el Projecte de pràctiques restauratives i de reeducació social per acompanyar i treballar amb el jovent menor de 14 anys que hagin comès alguna infracció.

 

Polítiques de gènere i LGTBI

 

 • Desenvoluparem les mesures aprovades dins el Pla Integral d’Igualtat de Formentera, en vigor.
 • Realitzarem un Pla de Diversitat, incorporant mesures relacionades amb el col·lectiu LGTBI.
 • Fomentarem la realització de Plans d’Igualtat en els clubs esportius per tal de minimitzar els condicionaments de gènere en la pràctica de l’esport.
 • Continuarem amb els ajuts econòmics i l’assessorament a les associacions que promoguin la igualtat i la diversitat sexual i de gènere.
 • Fomentarem que el jovent de Formentera rebi una educació afectiva i sexual que els permeti elegir lliurement i créixer sense sotmetre’s a estereotips.
 • Continuarem fomentant polítiques de coeducació que permetin el desenvolupament de les persones siguin quins siguin el seu sexe, edat, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.
 • Emprendrem una campanya de sensibilització per prendre consciència dels micromasclismes presents al nostre dia a dia per tal d’afavorir una perspectiva crítica que permeti generar canvis progressivament encaminats a assolir la plena igualtat de dones i homes, així com la igualtat de tracte i no discriminació.
 • Fomentarem les bones pràctiques a les festes tradicionals i en la cultura popular per a un oci respectuós.
 • Realitzarem una campanya de sensibilització en els entorns d’oci nocturn, amb la participació del jovent i la implicació de l’empresariat i el seu personal, per tal de combatre estereotips i prevenir agressions a les dones, les persones trans, les que tenen una expressió de gènere no normativa o una orientació sexual no heteronormativa.
 • Mantendrem i seguirem millorant els serveis d’atenció educativa a la infància en edat prèvia a l’escolarització (escoletes 0-3 anys) per tal de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral i caminar cap a la coresponsabilitat.
 • Promourem la creació d’alternatives que facilitin que nenes i nens amb necessitats especials puguin gaudir de les activitats ludicoeducatives, per tal de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Fomentarem la informació i difusió als centres de treball sobre els recursos de conciliació existents parant especial atenció que arribi al personal temporer.
 • Impulsarem la creació de recursos ludicoeducatius que contribueixin a facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Treballarem per coordinar activitats dirigides a infants paral·leles a activitats dirigides a persones adultes per tal de facilitar l’oci i la participació de les mares i els pares.
 • Implementarem la perspectiva de gènere en les polítiques dirigides a la infància i la joventut, fent èmfasi sobretot en prioritzar el foment d’un clima d’oci respectuós i igualitari i augmentant la prevenció de les violències masclistes entre els i les joves.
 • Continuarem promovent accions de visibilització de les activitats i les aportacions de les dones formentereres a la nostra societat.
 • Es convocarà una Beca d’investigació de Formentera que versi sobre el gènere amb èmfasi en la recuperació històrica de les dones.
 • Dinamitzarem la creació col·lectiva d’una relació de dones de Formentera que siguin referents en diversos àmbits i que tengui en compte totes les etapes de la vida, per visibilitzar les activitats i aportacions de les dones formentereres a la nostra societat.
 • Seguirem impulsant la coordinació entre totes les entitats i administracions implicades en la intervenció en dones víctimes de la violència de gènere i les seues filles i fills, a través de la comissió local de violència de gènere.
 • Consolidarem i reforçarem els serveis oferts a les dones víctimes de violència de gènere i les seues filles i fills, tant pel que fa a l’atenció en emergències com als ajuts específics, així com l’assessorament psicològic i jurídic.
 • Vetllarem perquè les administracions competents en la matèria gestionin la posada a disposició de les dones víctimes de les violències masclistes que ho necessitin, en l’àmbit insular corresponent, d’habitatges protegits de promoció pública.

 

Gent gran

 

 • Acabarem la construcció de la residència per atendre els majors de Formentera en igualtat de condicions que a la resta de les Illes Balears i crearem la regulació per posar-la en marxa adaptada a la realitat de la nostra illa.
 • Redactarem un Pla de Gent Gran per tenir una diagnosi de la situació de les persones majors a la nostra illa i establir mesures concretes per treballar en la millora de la seua qualitat de vida.
 • Donarem continuïtat a activitats d’envelliment actiu com s’està fent actualment amb els tallers i amb la universitat oberta de majors (UOM) de Formentera.
 • Seguirem potenciant les relacions intergeneracionals tendents a la recuperació de la memòria viva a través de la història oral, les festes, la gastronomia, dins i fora dels centres escolars, tant a través del Centre de dia com cercant la col·laboració dels clubs de jubilats de la nostra illa.
 • Promourem la participació i col·laboració entre els clubs de jubilats amb l’escola del seu nucli.
 • Continuarem promovent les programacions d’activitats als centres de majors de tots els nuclis urbans de l’illa, amb especial cura de les activitats de lleure i formació.
 • Mantendrem l’optimització de la gestió del centre de dia i seguirem treballant per desenvolupar al màxim les seues potencialitats, tant l’àrea de majors com de persones afectades per alguna discapacitat.
 • Continuarem potenciant el servei d’atenció domiciliària aprofitant els recursos que es tenen (cuina, bugaderia i personal del Centre de Dia) per oferir serveis de menjar a domicili i de bugaderia.
 • Ampliarem el servei de Transport Adaptat a persones grans amb mobilitat reduïda per necessitats sociosanitàries i socials (perruqueria, metge, centre de dia, clubs de jubilats, etc.).

 

Persones amb necessitats especials i discapacitat

 

 • Desenvoluparem un Pla Integral d’Atenció a les persones amb discapacitat, que englobi eliminació de barreres arquitectòniques, transport adaptat a persones amb mobilitat reduïda, inserció laboral, tallers i sensibilització.
 • Revisarem el Catàleg de llocs de feina del Consell de Formentera per valorar els llocs de feina que podrien ser ocupats per persones amb discapacitat i fomentar la seua contractació.
 • Continuarem impulsant un programa específic d’inserció laboral per a persones amb discapacitat i la realització de tallers ocupacionals per tal de promoure la seua integració al món laboral.
 • Seguirem organitzant les Jornades per la Discapacitat amb motiu del Dia Internacional de la Discapacitat per tal d’oferir un espai de trobada, diàleg i coordinació entre les entitats tant de Formentera com de fora.
 • Seguirem col·laborant amb el Govern Balear per continuar oferint a Formentera el Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (SEDIAP) per a famílies amb nenes i nens d’entre 0 i 6 anys i amb necessitats especials, i continuarem donant-li difusió i afavorint el treball en xarxa amb Sanitat (pediatria, matrones, salut mental) i Educació.
 • Seguirem impulsant l’adaptació de totes les instal·lacions del Consell Insular, eliminant les barreres arquitectòniques.
 • Seguirem promovent la integració de nens i nenes amb discapacitats en totes les activitats infantils de l’illa (tallers, campaments, escola d’estiu i altres), en col·laboració amb les associacions que treballen a Formentera per nenes i nens amb necessitats especials.
 • Promourem campanyes de sensibilització social per eliminar barreres psicològiques i de comunicació amb les persones discapacitades.
 • Ampliarem el transport adaptat a persones amb necessitats especials per a necessitats socials i sociosanitàries i en farem difusió perquè tota la població que ho necessiti en pugui fer ús.
 • Mantendrem i seguirem incrementant els ajuts a associacions i persones amb discapacitat.
 • Promourem el Servei d’Ajuda a Domicili per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les seues famílies i persones cuidadores.
 • Vetllarem perquè es mantengui el trasllat de professionals a Formentera per a la revisió dels graus de discapacitat i la renovació en cas de caducitat.
 • Aprofitarem l’obertura del Centre Integral d’Atenció a persones majors per obrir l’àrea de discapacitat a les tardes i els caps de setmana.

 

Sanitat

 

 • Continuarem vetllant perquè les inversions en matèria de sanitat del Govern Balear garanteixin l’atenció sanitària dels formenterers i formentereres en igualtat de condicions que la resta de ciutadans de la comunitat, ja sigui amb equipaments, ajuts al desplaçament i altres facilitats per als pacients i acompanyants.
 • Exigirem que es garanteixi una bona atenció mèdica especialitzada, prioritzant aquelles que tenguin més llista d’espera.
 • Reclamarem que es recuperi l’especialitat d’oftalmologia a l’Hospital de Formentera i que s’ampliï el servei de l’especialitat d’odontologia, en aquest cas sobretot el referit al PADI per a infants de 6 a 15 anys.
 • Seguirem fomentant la coordinació i col·laboració del Centre de Dia amb Atenció Primària i Hospital de Formentera per facilitar l’atenció hospitalària dels seus usuaris i usuàries i per a l’optimització de recursos.
 • Continuarem vetllant perquè es mantengui una atenció presencial en Atenció Primària que garanteixi l’accessibilitat als usuaris i usuàries i per assolir una atenció mèdica de qualitat.
 • Mantendrem la col·laboració amb els centres educatius de l’illa per prevenir problemes de salut com l’obesitat, consum de drogues i altres conductes addictives, trastorns psicològics i fomentar hàbits saludables.
 • Vetllarem perquè es mantengui la «Consulta jove» a l’IES Marc Ferrer per qüestions relacionades amb sexualitat i drogodependències.
 • Tornarem a demanar a la gerència del 061 el reforç del servei d’atenció urgent en temporada d’estiu, dotat per personal propi com a la resta de les Illes Balears i amb els recursos materials necessaris.
 • Vetllarem perquè s’implementi a Formentera un servei d’atenció a les conductes addictives i drogodependències.
 • Demanarem que s’ampliï el servei d’atenció de salut mental a Formentera, tant d’adults com d’infants i adolescents.
 • Reclamarem al Govern Balear que s’implementi un servei d’atenció domiciliària dels trastorns de salut mental diagnosticats, per garantir-ne un bon seguiment mèdic.
 • Seguirem vetllant i col·laborant perquè l’atenció al diagnòstic primerenc de trastorns del desenvolupament en nadons i infants, sobretot de 0 a 6 anys, es mantengui a prop de les famílies de Formentera i es treballi en xarxa amb els serveis de Pediatria i Matrones i amb els centres educatius de l’illa.
 • Consolidarem els serveis funeraris amb el nou equipament del Tanatori.

 

 Persones nouvingudes

 

 • Durem a terme iniciatives per conscienciar la ciutadania de ser part activa en la integració de les persones nouvingudes.
 • Facilitarem l’acostament de les persones nouvingudes a la cultura i el coneixement de la societat i el territori de la nostra illa i promourem la seua participació en aspectes socials, polítics i culturals.
 • Promourem la realització de campanyes de sensibilització contra el racisme i la xenofòbia dirigides a la població infantil, en col·laboració amb els centres educatius, considerant aquest col·lectiu com un vector de canvi d’actituds en la població adulta.
 • Seguirem facilitant l’aprenentatge de la llengua catalana als nouvinguts, especialment dins les escoles i institut, per tal que puguin estrènyer vincles amb l’illa i participar de la cultura i història de Formentera.
 • Promourem la igualtat d’oportunitats (en formació i educació, allotjament, sanitat, inserció laboral i participació ciutadana).
 • Vetllarem per la convivència i cohesió social, fomentarem el coneixement de l’altre, l’enaltiment de la tolerància i combatrem l’aïllament.
 • Continuarem potenciant el departament d’immigració que proporciona assessorament legal i social a les persones immigrades.
 • Vetllarem perquè les administracions competents mantenguin en tota persona resident a Formentera els mateixos drets i deures, les mateixes prestacions i que estenguin els ajuts i avantatges a tots els estrangers en les matèries de la seua competència (descompte per als trajectes Formentera-Eivissa-Formentera, entre altres).

 

Benestar social

 

 • Elaborarem una Carta de Serveis Socials perquè tota la població de Formentera conegui els recursos al seu abast i se’n pugui beneficiar.
 • Continuarem desenvolupant la Llei de Dependència per garantir l’accés a les prestacions i serveis que preveu.
 • Continuarem activant, mitjançant formació i programes, la reinserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió.
 • Garantirem l’aplicació dels protocols d’ajut en casos en què ciutadans de Formentera pateixin situacions d’emergència social i ampliarem els àmbits d’actuació d’aquests protocols.
 • Mantendrem i millorarem en escreix el Servei d’Atenció Psicològica.
 • Continuarem potenciant la figura de l’educador/a social en l’atenció i intervenció comunitària amb menors, coordinada amb Policia Tutor/a, centres escolars i famílies.
 • Consolidarem i reforçarem el Servei de Protecció de Menors.
 • Promourem el projecte de «Famílies acollidores» per donar solució dins la nostra illa a menors desprotegits per evitar el seu ingrés a centres de menors.
 • Seguirem col·laborant amb el Govern Balear en els punts de trobada per facilitar el compliment de mesures judicials en casos de sentències vinculades a processos de separació i divorci.
 • Promourem el Servei d’Ajuda a Domicili familiar, sobretot en famílies amb menors al càrrec.
 • Farem polítiques socials per tal de compatibilitzar la vida laboral i l’atenció als fills i altres persones dependents.

Programa en castellano

Políticas sociales

 

Vivienda

 

 • Continuaremos reclamando al Govern de les Illes Baleares que, dentro del marco de sus competencias, acerque los servicios autonómicos de la vivienda con una oficina en nuestra isla.
 • Pediremos que el Govern Balear cree un servicio que gestione las ayudas económicas al alquiler.
 • Trabajaremos para la firma de un convenio con el Govern Balear, con dotación económica suficiente, para que el Consell directamente cree un servicio de acompañamiento a la vivienda e implemente una bolsa de vivienda para todo el año con gestión de fianzas y asesoramiento legal entre inquilinos y propietarios.
 • Dentro del servicio de acompañamiento a la vivienda, crearemos una bolsa específica para facilitar el alquiler temporal (de invierno y de verano) donde trabajadores, propietarios y empresarios puedan coordinar sus necesidades.
 • Implementaremos el servicio de inspección para garantizar el equilibrio entre alquileres turísticos y vivienda para todo el año.
 • Incrementaremos la inspección para garantizar la habitabilidad de las viviendas y trabajar contra la infravivienda.
 • Velaremos por la construcción de una nueva promoción de viviendas de protección oficial, en régimen de alquiler, una vez cedido al Ibavi un terreno en Sant Ferran.
 • Impulsaremos nuevas medidas para facilitar el acceso a la vivienda a familias en situación de emergencia social y las mujeres víctimas de violencia de género.
 • Velaremos para que las administraciones competentes en la materia gestionen la puesta a disposición de las mujeres víctimas de violencia machista que lo necesiten viviendas de promoción pública.
 • Reclamaremos que el Govern Balear mantenga e incremente las ayudas al alquiler social para la gente joven.
 • Solicitaremos al Gobierno estatal que adapte las ayudas al alquiler teniendo en cuenta la triple insularidad y las necesidades específicas de nuestra isla.

Juventud

 

 • Desarrollaremos y ejecutaremos las medidas incluidas dentro del II Plan Estratégico de la Infancia y la Juventud vigente.
 • Mantendremos la coordinación entre el personal de juventud y el de cultura, deportes y medio ambiente para seguir ofreciendo una programación estable de eventos culturales, deportivos y medioambientales dirigidos a la juventud.
 • Promoveremos la integración social de niños y jóvenes con diversidad funcional mediante la programación de actividades integradoras que cuenten con jóvenes con discapacidad, fomentando su participación y garantizando una atención adecuada.
 • Potenciaremos alternativas de tiempo libre de ocio, cultura y deporte, sin olvidar la franja de adultos jóvenes entre 18 y 25.
 • Seguiremos impulsando la formación para dar más oportunidades profesionales a los y las jóvenes.
 • Seguiremos promoviendo el Punto de Atención al Emprendedor (PAE), especialmente entre el colectivo joven.
 • Fomentaremos entre los y las jóvenes el trabajo a distancia, ayudando a crear espacios de trabajo compartidos aprovechando la conexión con fibra óptica.
 • Trabajaremos para facilitar el acceso al empleo del colectivo joven mediante el ofrecimiento de itinerarios personalizados de inserción en el mercado de trabajo, con asesoramiento en el proceso de búsqueda de trabajo e informar y orientar sobre recursos formativos.
 • Impulsaremos el futuro profesional de los y las jóvenes en la agricultura, ganadería, pesca y en la recuperación de oficios tradicionales.
 • Impulsaremos el futuro profesional de los y las jóvenes en el sector servicios con formación contínua.
 • Impulsaremos la inserción laboral para personas jóvenes con diversidad funcional, mediante programas adaptados a sus necesidades y acompañándolos en el proceso con el objetivo último de una inserción plena en el mercado laboral normalizado.
 • Mantendremos la colaboración y presencia del personal de juventud en el instituto de Formentera para acercar servicios del área de Juventud del Consell al alumnado de este centro y facilitar el conocimiento mutuo.
 • Continuaremos fomentando las actividades deportivas teniendo contacto directo con los jóvenes y con las asociaciones deportivas para detectar necesidades y carencias.
 • Trabajaremos para potenciar el alcance del Consell de Participación de la Infancia y Juventud para ampliar los ámbitos de participación de los jóvenes en la vida de la isla y en la toma de decisiones que los implican.
 • Impulsaremos la participación de los jóvenes y su representación en la red socioeducativa, en el Consell Escolar Insular y otros órganos de participación ciudadana.
 • Mantendremos los convenios de colaboración con los centros educativos y la administración educativa con el objetivo de prevenir situaciones de exclusión o abandono escolar y mejorar así la convivencia.
 • Exigiremos la dotación de un/a educador/a social en el instituto de Formentera para trabajar en la resolución de conflictos y el mantenimiento de la convivencia, en colaboración con el/la policía tutor/a y el personal de la área de Bienestar social.
 • Seguiremos impulsando la figura de un/a técnico/a en prevención comunitaria que se coordine con el resto de personal técnico de Bienestar social, los centros educativos y los cuerpos de seguridad, promoviendo un ocio saludable.
 • Repensaremos la distribución física del Casal de Joves para adecuarlo a las necesidades de los y las jóvenes de todas las edades y los usos necesarios.
 • Promoveremos la dinamización de espacios escolares para su utilización fuera de horario escolar por parte de los y las jóvenes, así como de otros espacios públicos.
 • Trabajaremos para proveer un espacio físico que acoja un proyecto autogestionado por jóvenes.
 • Exploraremos fórmulas para llegar a acuerdos con propietarios de locales privados para el uso juvenil fuera de la temporada turística.
 • Promoveremos el asociacionismo juvenil y la participación de jóvenes en la vida social de la isla con el fin de generar oportunidades de ocio diversas y autónomas.
 • Impulsaremos la creación de una herramienta digital, en colaboración con los y las jóvenes, que unifique la información que sea de su interés y en un formato atractivo y adaptado al colectivo joven.
 • Fomentaremos la coordinación entre los espacios clave para los jóvenes y los equipos de atención social y sanitaria para abordar necesidades especiales (drogodependencia, sexualidad, acoso, salud mental, etc.).
 • Mantendremos el proyecto de prácticas restaurativas y de reeducación social para acompañar y trabajar con los/las jóvenes menores de 14 años que hayan cometido alguna infracción.

 

 

Políticas de género y LGTBI

 

 • Desarrollaremos las medidas aprobadas dentro del Plan Integral de Igualdad de Formentera, en vigor.
 • Realizaremos un Plan de Diversidad, incorporando medidas relacionadas con el colectivo LGTBI.
 • Fomentaremos la realización de Planes de Igualdad en los clubes deportivos para minimizar los condicionamientos de género en la práctica del deporte.
 • Continuaremos con las ayudas económicas y el asesoramiento a las asociaciones que promuevan la igualdad y la diversidad sexual y de género.
 • Fomentaremos que los y las jóvenes de Formentera reciban una educación afectiva y sexual que les permita elegir libremente y crecer sin someterse a estereotipos.
 • Continuaremos fomentando políticas de coeducación que permitan el desarrollo de las personas sea cual sea su sexo, edad, orientación sexual, identidad de género y expresión de género.
 • Emprenderemos una campaña de sensibilización para tomar conciencia de los «micromachismos» presentes en nuestro día a día para favorecer una perspectiva crítica que permita generar cambios progresivamente encaminados a lograr la plena igualdad de mujeres y hombres, así como la igualdad de trato y no discriminación.
 • Fomentaremos las buenas prácticas en las fiestas tradicionales y en la cultura popular para un ocio respetuoso.
 • Realizaremos una campaña de sensibilización en los entornos de ocio nocturno, con la participación de los i las jóvenes y la implicación del empresariado y su personal, con el fin de combatir estereotipos y prevenir agresiones a las mujeres, a las personas trans * , las que tienen una expresión de género no normativa o una orientación sexual no heteronormativa.
 • Mantendremos y seguiremos mejorando los servicios de atención educativa a la infancia en edad previa a la escolarización (guarderías 0-3 años) para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y caminar hacia la co-responsabilidad.
 • Promoveremos la creación de alternativas que faciliten que niñas y niños con necesidades especiales puedan disfrutar de las actividades lúdico-educativas, con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
 • Fomentaremos la información y difusión en los centros de trabajo sobre los recursos de conciliación existentes prestando especial atención en que llegue el personal temporero.
 • Impulsaremos la creación de recursos lúdico-educativos que contribuyan a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
 • Trabajaremos para coordinar actividades dirigidas a niños paralelas a actividades dirigidas a personas adultas para facilitar el ocio y la participación de las madres y los padres.
 • Implementaremos la perspectiva de género en las políticas dirigidas a la infancia y la juventud, haciendo énfasis sobre todo en priorizar el fomento de un clima de ocio respetuoso e igualitario y aumentando la prevención de las violencias machistas entre los y las jóvenes.
 • Continuaremos promoviendo acciones de visibilización de las actividades y las aportaciones de las mujeres formenterenses en nuestra sociedad.
 • Se convocará una Beca de investigación de Formentera que verse sobre el género con énfasis en la recuperación histórica de las mujeres.
 • Dinamizaremos la creación colectiva de una relación de mujeres de Formentera que sean referentes en diversos ámbitos y que tenga en cuenta todas las etapas de la vida, para visibilizar las actividades y aportaciones de las mujeres formenterenses en nuestra sociedad.
 • Seguiremos impulsando la coordinación entre todas las entidades y administraciones implicadas en la intervención con mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijas e hijos, a través de la comisión local de violencia de género.
 • Consolidaremos y reforzaremos los servicios ofrecidos a las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos, tanto en la atención en emergencias como en ayudas específicas, así como el asesoramiento psicológico y jurídico.
 • Velaremos para que las administraciones competentes en la materia gestionen la puesta a disposición de las mujeres víctimas de las violencias machistas que lo necesiten, en el ámbito insular correspondiente, viviendas protegidas de promoción pública.

 

 

Mayores

 

 • Acabaremos la construcción de la residencia para atender a los mayores de Formentera en igualdad de condiciones que en el resto de las Islas Baleares y crearemos la regulación para ponerla en marcha adaptada a la realidad de nuestra isla.
 • Redactaremos un Plan de Mayores para tener un diagnóstico de la situación de las personas mayores en nuestra isla y establecer medidas concretas para trabajar en la mejora de su calidad de vida.
 • Daremos continuidad a actividades de envejecimiento activo como se está haciendo actualmente con los talleres y con la universidad abierta de mayores de Formentera.
 • Seguiremos potenciando las relaciones intergeneracionales tendiendo a la recuperación de la memoria viva a través de la historia oral, las fiestas, la gastronomía, dentro y fuera de los centros escolares, tanto a través del Centro de día como buscando la colaboración de los clubes de jubilados de nuestra isla.
 • Promoveremos la participación y colaboración entre los clubes de jubilados con la escuela de su núcleo.
 • Continuaremos promoviendo las programaciones de actividades en los centros de mayores de todos los núcleos urbanos de la isla, con especial cuidado en las actividades de ocio y formación.
 • Mantendremos la optimización de la gestión del centro de día y seguiremos trabajando para desarrollar al máximo sus potencialidades, tanto el área de mayores como de personas afectadas por alguna discapacidad.
 • Seguiremos potenciando el servicio de atención domiciliaria aprovechando los recursos que se tienen (cocina, lavandería y personal del Centro de Día) para ofrecer servicios de comida a domicilio y de lavandería.
 • Ampliaremos el servicio de Transporte Adaptado a personas mayores con movilidad reducida por necesidades socio-sanitarias y sociales (peluquería, médico, centro de día, clubes de jubilados …).

 

 

 

Personas con necesidades especiales y discapacidad

 

 • Desarrollaremos un Plan Integral de Atención a las personas con discapacidad, que englobe eliminación de barreras arquitectónicas, transporte adaptado a personas con movilidad reducida, inserción laboral, talleres y sensibilización.
 • Revisaremos el Catálogo de Puestos de Trabajo del Consell de Formentera para valorar los puestos de trabajo que podrían ser ocupados por personas con discapacidad y fomentar su contratación.
 • Continuaremos impulsando un programa específico de inserción laboral para personas con discapacidad y la realización de talleres ocupacionales para promover su integración en el mundo laboral.
 • Seguiremos organizando las Jornadas por la Discapacidad con motivo del Día Internacional de la Discapacidad con el fin de ofrecer un espacio de encuentro, diálogo y coordinación entre las entidades tanto de Formentera como de fuera.
 • Seguiremos colaborando con el Govern Balear para continuar ofreciendo en Formentera el Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (SEDIAP) para familias con niños y niñas de entre 0 y 6 años con necesidades especiales, y continuaremos dándole difusión y favoreciendo el trabajo en red con Sanidad (pediatría, matronas, salud mental) y Educación.
 • Seguiremos impulsando la adaptación de todas las instalaciones del Consell Insular, eliminando las barreras arquitectónicas.
 • Seguiremos promoviendo la integración de niños y niñas con discapacidades en todas las actividades infantiles de la isla (talleres, campamentos, escuela de verano y otros), en colaboración con las asociaciones que trabajan en Formentera por niñas y niños con necesidades especiales.
 • Promoveremos campañas de sensibilización social para eliminar barreras psicológicas y de comunicación con las personas discapacitadas.
 • Ampliaremos el Transporte Adaptado a personas con necesidades especiales para necesidades sociales y sociosanitarias y haremos difusión para que toda la población que lo necesite pueda hacer uso.
 • Mantendremos y seguiremos incrementando las ayudas a asociaciones y personas con discapacidad.
 • Promoveremos el Servicio de Ayuda a Domicilio para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias y cuidadores.
 • Velaremos para que se mantenga el traslado de profesionales a Formentera para la revisión de los grados de discapacidad y la renovación en caso de caducidad, conseguido durante la pasada legislatura.
 • Aprovecharemos la apertura del Centro Integral de Atención a personas mayores para abrir el área de discapacidad por las tardes y los fines de semana.

 

 

Sanidad

 

 • Continuaremos velando para que las inversiones en materia de sanidad del Govern garanticen la atención sanitaria de los formenterenses en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos de la Comunidad, ya sea con equipamientos, ayudas al desplazamiento y otras facilidades para los pacientes y acompañantes.
 • Exigiremos que se garantice una buena atención médica especializada, priorizando aquellas que tengan más lista de espera.
 • Reclamaremos que se recupere la especialidad de Oftalmología en el Hospital de Formentera y que se amplíe el servicio de la especialidad de Odontología, en este caso sobre todo el referido al PADI para niños de 6 a 15 años.
 • Seguiremos fomentando la coordinación y colaboración del Centro de Día con Atención Primaria y Hospital de Formentera para facilitar la atención hospitalaria de sus usuarios y para la optimización de recursos.
 • Continuaremos velando para que se mantenga una atención presencial en Atención Primaria que garantice la accesibilidad a los usuarios y para lograr una atención médica de calidad.
 • Mantendremos la colaboración con los centros educativos de la isla para prevenir problemas de salud como la obesidad, consumo de drogas y otras conductas adictivas, trastornos psicológicos y fomentar hábitos saludables.
 • Velaremos para que se mantenga la «consulta joven» en el IES Marc Ferrer por cuestiones relacionadas con sexualidad y drogodependencias.
 • Volveremos a pedir a la gerencia del 061 el refuerzo del servicio de atención urgente en temporada de verano, dotado por personal propio como en el resto de las Islas Baleares y con los recursos materiales necesarios.
 • Velaremos para que se implemente en Formentera un servicio de atención a las conductas adictivas y drogodependencias.
 • Pediremos que se amplíe el servicio de atención de salud mental en Formentera, tanto de adultos como de niños y adolescentes.
 • Reclamaremos al Govern Balear que se implemente un servicio de atención domiciliaria de los trastornos de salud mental diagnosticados, para garantizar un buen seguimiento médico.
 • Seguiremos velando y colaborando para que la atención al diagnóstico temprano de trastornos del desarrollo en bebés y niños, sobre todo de 0 a 6 años, se mantenga cerca de las familias de Formentera y trabaje en red con los servicios de Pediatría y Matronas y con los centros educativos de la isla.
 • Consolidaremos los servicios funerarios con el nuevo equipamiento del Tanatorio.

 

 

Personas recién llegadas

 

 • Llevaremos a cabo iniciativas para concienciar a la ciudadanía a ser parte activa en la integración de las personas recién llegadas.
 • Facilitaremos el acercamiento de las personas recién llegadas a la cultura y el conocimiento de la sociedad y el territorio de nuestra isla y promoveremos su participación en aspectos sociales, políticos y culturales.
 • Promoveremos la realización de campañas de sensibilización contra el racismo y la xenofobia dirigidas a la población infantil, en colaboración con los centros educativos, considerando este colectivo como un vector de cambio de actitudes en la población adulta.
 • Seguiremos facilitando el aprendizaje de la lengua catalana a los recién llegados, especialmente dentro de las escuelas e instituto, para que puedan estrechar vínculos con la isla y participar de la cultura e historia de Formentera.
 • Promoveremos la igualdad de oportunidades (en formación y educación, alojamiento, sanidad, inserción laboral, participación ciudadana).
 • Velaremos por la convivencia y cohesión social, fomentaremos el conocimiento del otro y el enaltecimiento de la tolerancia y combatiremos el aislamiento
 • Seguiremos potenciando el departamento de inmigración que proporciona asesoramiento legal y social a las personas inmigrantes.
 • Velaremos para que las administraciones competentes mantengan en toda persona residente en Formentera los mismos derechos y deberes, las mismas prestaciones y que extiendan las ayudas y ventajas a todos los extranjeros en las materias de su competencia (descuento para los trayectos Formentera-Ibiza-Formentera , entre otros).

 

 

Bienestar social

 

 • Elaboraremos una Carta de Servicios Sociales para que toda la población de Formentera conozca los recursos a su alcance y se pueda beneficiar.
 • Continuaremos desarrollando la Ley de Dependencia para garantizar el acceso a las prestaciones y servicios que previene.
 • Seguiremos activando, mediante formación y programas, la reinserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión.
 • Garantizaremos la aplicación de los protocolos de ayuda en casos en que ciudadanos de Formentera sufran situaciones de emergencia social y ampliaremos los ámbitos de actuación de estos protocolos.
 • Mantendremos y mejoraremos todo lo posible el Servicio de Atención Psicológica.
 • Seguiremos potenciando la figura del educador/a social, coordinada con Policía Tutor/a, en la atención e intervención comunitaria con menores, centros escolares y familias.
 • Consolidaremos y reforzaremos el Servicio de Protección de Menores.
 • Promoveremos el proyecto de «Familias acogedoras» para dar solución en nuestra isla a menores desprotegidos para evitar su ingreso en centros de menores.
 • Seguiremos colaborando con el Govern Balear en los puntos de encuentro para facilitar el cumplimiento de medidas judiciales en casos de sentencias vinculadas a procesos de separación y divorcio.
 • Promoveremos el Servicio de Ayuda a Domicilio familiar, sobre todo en familias con menores a cargo.
 • Haremos políticas sociales para compatibilizar la vida laboral y la atención de hijos i otras personas dependientes.