GxF_Web_imago_143x128

 Participació Ciutadana

(Versión en castellano más abajo)

 • Seguirem partint del principi que la participació ciutadana i la transparència són: un instrument per aconseguir una administració més democràtica, oberta, plural i participativa, que elabori polítiques més responsables, més eficaces i més duradores.
 • Aprofundirem en els instruments de la democràcia participativa i deliberativa en la qual, governi qui governi, el Consell d’Entitats i les seues seccions siguin l’òrgan de referència de participació ciutadana, per a la presa de decisions importants i estratègiques dels temes que afecten l’illa.
 • Crearem el Consell de Savis, un consell de la participació per a la gent gran.
 • Potenciarem la coordinació i dinamització dels diferents espais de participació estable de la ciutadania per anar cap a la coproducció de les polítiques públiques amb la ciutadania i els col·lectius organitzats.
 • Impulsarem una participació més equilibrada entre els diferents sectors socials, procurant no reproduir les desigualtats preexistents i assegurar la implicació de qui menys participa.
 • Treballarem per garantir que la ciutadania pugui participar en condicions d’igualtat i que les seues aportacions siguin de qualitat i útils per la presa de decisions, amb la disponibilitat i l’accés a informació de qualitat, comprensible i rellevant.
 • Continuarem impulsant la participació de la ciutadania en la priorització de les inversions públiques, mitjançant l’eina dels pressupostos participatius.
 • Continuarem millorant els canals de comunicació de la institució a través de les xarxes socials Facebook, Twiter i youtube, perquè volem una institució que comunica de forma transparent i oberta i partim del principi que la informació és un dret fonamental de la ciutadania.
 • Treballarem per apropar de forma proactiva a la ciutadania tota la informació mitjançant polítiques de bon govern, transparència i rendiment de comptes, com la Pàgina deTransparència i la retransmissió dels plens en directe.
 • Continuarem potenciant Ràdio Illa, amb nous equipaments i millora de la dotació econòmica, com a ràdio pública de proximitat, independent i plural.
 • Establirem, mitjançant les noves tecnologies, mecanismes de participació indiviual en els afers públics de la nostra illa que complementin els presencials.
 • Incentivarem l’ús del canal de comunicació àgil entre la ciutadania i l’administració per informar de totes les incidències relatives al serveis prestats pel Consell: la Línia Verda
 • Elaborarem una carta de serveis i en farem avaluacions per part de la ciutadania, perquè volem proveir serveis de qualitat de forma transparent i oberta, escoltant la ciutadania i retent-li comptes de les decisions i actuacions.
 • Celebrarem un esdeveniment per fomentar l’associacionisme, la difusió de projectes i activitats que duen a terme, l’apoderament polític de la ciutadania i el coneixement del teixit associatiu de la nostra illa.
 • Implementarem un pla de formació continuada participat per les entitats amb cursos, trobades i intercanvis de bones pràctiques per facilitar-ne la seua gestió.
 • Incrementarem els mitjans per assessorar i acompanyar a les entitats formentereres, per la seua creació i inscripció al registre d’entitats, accés als espais a la seua disposició al casal d’entitats, suport econòmic (bases de subvencions a les seccions del consell d’entitats).
 • Consolidarem els programes de voluntariat entre la ciutadania.
 • Segirem introduint millores al Casal d’Entitats, per tal que sigui un espai cívic adequat per a les necessitats canviants de les associacions de l’illa.
 • Continuarem fomentat el contacte directe dels representants polítics amb els vesins i vesines, i amb les associacions, de cara a conèixer de primera mà els problemes que afecten l’illa i millorar la formulació i efectivitat de les diverses polítiques locals.

Programa en castellano

Participación Ciudadana

 

 • Partimos del principio que la participación ciudadana y la transparencia son un instrumento para conseguir una administración más democrática, abierta, plural y participativa, que elabore políticas más responsables, más eficaces y más duraderas.
 • Profundizaremos en los instrumentos de la democracia participativa y delibirativa en la que, gobierne quien gobierne, el Consell d’Entitats y sus secciones sean el órgano de referencia de participación ciudadana, para la toma de decisiones importantes y estratégicas de los temas que afectan a la isla.
 • Crearemos el Consell de savis, un consejo de la participación para la gente mayor.
 • Potenciaremos la coordinación y dinamización de los diferentes espacios de participación estable de la ciudadanía para ir hacia la coproducción de las políticas públicas con la ciudadanía y los colectivos organizados.
 • Impulsaremos una participación más equilibrada entre los diferentes sectores sociales, procurando no reproducir las desigualdades preexistentes y asegurar la implicación de quien menos participa.
 • Trabajaremos para garantizar que la ciudadanía pueda participar en condiciones de igualdad y que sus aportaciones sean de calidad y útiles para la toma de decisiones, con la disponibilidad y el acceso a información de calidad, comprensible y relevante.
 • Continuaremos impulsando la participación de la ciudadanía en la priorización de las inversiones públicas, mediante la herramienta de los Presupuestos participativos.
 • Partimos del principio que la información es un derecho fundamental de la ciudadanía, por eso continuaremos mejorando los canales de comunicación de la institución a través de las redes sociales Facebook, Twitter y Youtube, queremos una institución que comunica de forma transparente y abierta.
 • Trabajaremos para acercar de forma proactiva a la ciudadanía toda la información mediante políticas de buen gobierno, transparencia y rendimiento de cuentas, como la Página de transparencia y la retransmisión de los plenos en directo.
 • Seguiremos potenciando Radio Illa, con nuevos equipamientos y mejora de la dotación económica, como radio pública de proximidad, independiente y plural.
 • Estableceremos, mediante las nuevas tecnologías, mecanismos de participación indiviual en los asuntos públicos de nuestra isla que complementen los presenciales.
 • Incentivaremos el uso del canal de comunicación ágil entre la ciudadanía y la administración para informar de todas las incidencias relativas a los servicios prestados por el Consell: la Línea Verde.
 • Elaboraremos una carta de servicios y haremos evaluaciones por parte de la ciudadanía, porque queremos dar servicios de calidad de forma transparente y abierta, escuchando a la ciudadanía y rindiéndole cuentas de las decisiones y actuaciones.
 • Celebraremos un evento para fomentar el asociacionismo, la difusión de proyectos y actividades que llevan a cabo, el empoderamiento político de la ciudadanía y el conocimiento del tejido asociativo de nuestra isla.
 • Implementaremos un plan de formación contínua participado por las entidades con cursos, encuentros e intercambios de buenas prácticas para facilitar su gestión.
 • Incrementaremos los medios para assessorar y acompañar a las entidades formenterenses, para su creación e inscripción en el registro de entidades, acceso a los espacios a su disposición en el Casal d’Entitats, apoyo económico (bases de subvenciones en las secciones del Consell d’Entitats ).
 • Consolidaremos los programas de voluntariado entre la ciudadanía.
 • Seguiremos introduciendo mejoras en el Casal d’Entitats, para que sea un espacio cívico adecuado para las necesidades cambiantes de las asociaciones de la isla.
 • Continuaremos fomentado el contacto directo de los representantes políticos con los vecinos y vecinos, y con las asociaciones, de cara a conocer de primera mano los problemas que afectan a la isla y mejorar la formulación y efectividad de las diversas políticas locales.