GxF_Web_imago_143x128

Ordenació territorial, paisatge i sòl rústic

(Versión en castellano más abajo)

 • Destinarem la recaptació de places d’estades turístiques a la millora i manteniment del camp, el paisatge i el medi ambient establint un sistema d’ajuts a propietaris de finques protegides per la contribució que aquestes fan al patrimoni natural i paisatgístic de l’illa.
 • Treballarem conjuntament amb el Consell d’Entitats per consolidar els nivells de protecció actuals de l’illa, i si cal, plantejar noves fites.
 • Continuarem reclamant una solució per als propietaris afectats per la delimitació del domini públic de litoral sempre garantint la protecció actual.
 • Ens oposarem a qualsevol projecte en zones rústiques o protegides que suposi la seua transformació i pèrdua de qualitat paisatgística.
 • Continuarem treballant per traslladar a la zona industrial  les activitats molestes ubicades al nuclis urbans i al sòl rústic.
 • Continuarem amb la recuperació paisatgística, amb més soterraments d’esteses aèries, més ajudes a la rehabilitació de murs de pedra, aljubs i capelles, eliminació de punts negres, abocaments incontrolats i vehicles abandonats, i donarem suport a la recuperació del camp.
 • Millorarem  la feina iniciada d’adequació de la xarxa de camins a la manera tradicional.
 • Continuarem promovent la neteja i l’eliminació de tots els dipòsits de materials i maquinària existents en sòl rústic amb impacte negatiu sobre el paisatge rural.
 • Impulsarem en la normativa urbanística noves fites de sostenibilitat per als habitatges nous i existents.
 • Implantarem la Inspecció Tècnica d’Edificis per garantir el seu correcte manteniment i seguretat dels usuaris i usuàries.
 • Farem campanyes per incentivar la millora del manteniment dels edificis, parcel·les i zones privades. Pobles nets, pobles cuidats.
 • Finalitzarem i aprovarem el Catàleg de Camins Públics de Formentera.
  Reclamarem als operadors de telecomunicacions que la fibra òptica i el 4G arribin a tots els indrets de Formentera.

Programa en castellano

Ordenación territorial, paisaje y suelo rústico

 

 • Destinaremos la recaudación de plazas de estancias turísticas a la mejora y mantenimiento del campo, el paisaje y el medioambiente estableciendo un sistema de ayudas a propietarios de fincas protegidas por la contribución que éstas hacen al patrimonio natural y paisajístico de la isla.
 • Trabajaremos conjuntamente con el Consell d’Entitats para consolidar los niveles de protección actuales de la isla, y si es necesario, plantear nuevas metas.
 • Seguiremos reclamando una solución para los propietarios afectados por la delimitación del dominio público del litoral siempre garantizando la protección actual.
 • Nos opondremos a cualquier proyecto en zonas rústicas o protegidas que suponga su transformación y pérdida de calidad paisajística.
 • Seguiremos trabajando para trasladar a la zona industrial las actividades molestas ubicadas en núcleos urbanos y el suelo rústico.
 • Continuaremos con la recuperación paisajística, con más soterramientos de tendidos aéreos, más ayudas a la rehabilitación de muros de piedra, aljibes y capillas, eliminación de puntos negros, vertidos incontrolados y vehículos abandonados así como el apoyo a la recuperación del campo.
 • Mejoraremos el trabajo iniciado de adecuación de la red de caminos a la manera tradicional.
 • Continuaremos promoviendo la limpieza y la eliminación de todos los depósitos de materiales y maquinaria existentes en suelo rústico con impacto negativo sobre el paisaje rural.
 • Impulsaremos, en la normativa urbanística, nuevas metas de sostenibilidad para las viviendas nuevas y existentes.
 • Implantaremos la Inspección Técnica de Edificios para garantizar su correcto mantenimiento y seguridad de los usuarios
 • Haremos campañas para incentivar la mejora del mantenimiento de los edificios, parcelas y zonas privadas.  Pueblos limpios, pueblos cuidados.
 • Finalizaremos y aprobaremos el Catálogo de caminos públicos de Formentera.
 • Reclamaremos a los operadores de telecomunicaciones que la fibra óptica y el 4G lleguen a todos los rincones de Formentera.