GxF_Web_imago_143x128

Nuclis urbans i equipaments

(Versión en castellano más abajo)

 • Continuarem treballant en el pla de millora Sant Ferran per revitalitzar el poble i convertir-lo en el nucli cultural de l’illa. Iniciarem la segona fase de la reforma de l’avinguda Joan Castelló i Guasch i el projecte del Centre de les Arts.
 • Construirem el vial d’accés a la nova escola i Escoleta de Sant Ferran.
 • Farem el nou parc infantil de Sant Ferran.
 • Continuarem executant de forma progressiva el Pla de millora de La Savina creant-hi nous espais i equipaments per als vesins i vesines i obrint-lo a l’Estany des Peix. Iniciarem la reforma i millora del carrer Gregal i el seu canal.
 • Treballarem perquè l’Autoritat Portuària continuï amb les adaptacions de la zona portuària de La Savina per tal de millorar la seua imatge com a poble,  ordenar el seu funcionament i garantir la seua seguretat. Per garantir el futur mediambiental i econòmic de Formentera, continuarem defensant la  no-ampliació del port de la Savina.
 • Continuarem desenvolupant el projecte de millora urbanística a Es Pujols, augmentant-hi les zones per a vianants, fent-hi circuits de passarel·les per a les zones verdes interiors, dotant de nous aparcaments, àrees esportives i parcs infantils. Iniciarem l’execució del projecte de l’avinguda de Miramar i carrer de la Punta Prima.
 • Executarem la dotació de sanejament i la posterior millora de  l’espai urbà d’Es Ca Marí.
 • Restaurarem la Capella de sa Tanca Vella, adequant els espais exteriors que l’envolten amb l’objectiu que sigui un espai obert i integrat
 • Construirem el parc de patinatge Sant Francesc.
 • Realitzarem i executarem el Pla Especial de Reforma Interior de ses Bardetes.
  Executarem la integració urbana de les places de l’església i la de la Casa del Poble de la Mola.
 • Rehabilitarem el Mollet d’es Caló.
 • Treballarem en la remodelació urbana del nucli de sa Roqueta.
 • Continuarem treballant en la supressió progressiva de les barreres arquitectòniques dels espais públics.
 • Amb la nova contracta de gestió de residus i neteja, millorarem la neteja, jardineria i gestió de residus de tots els nuclis durant tot l’any.
 • Continuarem demanant als operadors de telecomunicacions el desplegament de fibra òptica a tota l’illa.

 Programa en castellano

Núcleos urbanos y equipamientos

 

 • Continuaremos trabajando en el plan de mejora Sant Ferran para revitalizar el pueblo y convertirlo en el núcleo cultural de la isla.  Iniciaremos la segunda fase de la reforma de Joan Castelló Guasch y el proyecto del Centro de las Artes.
 • Construiremos el vial de acceso a la nueva escuela y escoleta de Sant Ferran.
 • Haremos el nuevo parque infantil de Sant Ferran.
 • Continuaremos ejecutando de forma progresiva el plan de mejora de La Savina creando nuevos espacios y equipamientos para los vecinos y abriéndolo al Estany des Peix.  Iniciaremos la reforma y mejora de la calle Gregal y su canal.
 • Trabajaremos para que la Autoridad Portuaria continúe con las adaptaciones de la zona portuaria de La Savina para mejorar su imagen como pueblo, ordenar su funcionamiento y garantizar su seguridad.  Para garantizar el futuro medioambiental y económico de Formentera, continuaremos defendiendo la no ampliación del puerto de la Savina.
 • Continuaremos desarrollando el proyecto de mejora urbanística en Es Pujols, aumentando las zonas peatonales, haciendo circuitos de pasarelas para las zonas verdes interiores, dotando de nuevos aparcamientos, áreas deportivas y parques infantiles.  Iniciaremos la ejecución del proyecto de la avenida de Miramar y calle de la Punta Prima.
 • Ejecutaremos la dotación de saneamiento y la posterior mejora del espacio urbano de Es Ca Marí.
 • Restauraremos la capilla de sa Tanca Vella, adecuando los espacios exteriores que la rodean con el objetivo de que sea un espacio abierto e integrado.
 • Construiremos el Skate Park en Sant Francesc.
 • Realizaremos y ejecutaremos el Plan Especial de Reforma Interior de ses Bardetes.
 • Ejecutaremos la integración urbana de las plazas de la iglesia y la de la Casa del Poble de la Mola.
 • Rehabilitaremos el mollet de es Caló.
 • Trabajaremos en la remodelación urbana del núcleo de Sa Roqueta.
 • Continuaremos trabajando en la supresión progresiva de las barreras arquitectónicas de los espacios públicos.
 • Con la nueva contrata de gestión de residuos y limpieza, mejoraremos la limpieza, jardinería y gestión de residuos de todos los núcleos durante todo el año.
 • Continuaremos pidiendo a los operadores de telecomunicaciones el despliegue de fibra óptica en toda la isla.