GxF_Web_imago_143x128

Mobilitat

(Versión en castellano más abajo)

Mobilitat i transport públic

 

 • Treballarem en l’aplicació de les línies estratègiques i els projectes recollits al Pla de Mobilitat Sostenible.
 • Implementarem l’aplicació de la regulació d’entrada i circulació de vehicles a l’illa per aquest estiu.
 • Millorarem el servei de transport públic en autobús: ampliant freqüències, millorant horaris i fent gratuït el servei per a joves, majors i persones amb mobilitat reduïda.
 • Farem el nou contracte del servei de transport públic en autobús, que incrementarà línies i freqüències i renovarà el parc mòbil amb vehicles més sostenibles i adaptats a la realitat de l’illa.
 • Dissenyarem un nou servei de transport públic a la demanda en disseminat, pensat especialment per a joves, majors i persones amb mobilitat reduïda.
 • Continuarem treballant en l’ampliació de la xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, incloent-hi la instal·lació dels primers punts de recàrrega ràpida.
 • Continuarem promovent la substitució progressiva de la flota de vehicles municipals i de transport públic per vehicles sostenibles.
 • Mantendrem la fiscalitat verda, consistent en bonificacions o exempcions de taxes en vehicles d’emissió zero.
 • Continuarem potenciant l’ús de la bicicleta, mitjançant l’ampliació de la xarxa de rutes verdes i treballarem en la conversió progressiva de diferents itineraris en camins restringits per a ciclistes  i/o vianants.
 • Completarem la xarxa de carrils bici als nostres nuclis urbans i la connectarem amb la xarxa de rutes verdes.
 • Crearem un servei de bicicleta pública (“bicing”), en una primera fase pensat per al resident, amb l’objectiu d’incentivar l’ús de la bicicleta.
 • Compatibilitzarem el transport públic amb l’ús de la bicicleta.
 • Millorarem el control d’accés al Parc Natural de ses Salines (Illetes), incentivant l’entrada amb mitjans de transport més sostenibles.
 • Continuarem reclamant a l’Estat un nou conveni de carreteres que permeti modernitzar la xarxa viària de Formentera.

 

Transport marítim i aeri

 

 • Reclamarem al Govern Balear l’aprovació del Reglament de transport marítim, exigint-ne la seva aplicació per establir horaris i freqüències mínimes pel que fa a les línies regulars de passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa , alhora que es garanteixi la sostenibilitat mediambiental.
 • Continuarem exigint la declaració d’interès general de la línia marítima de Formentera amb la Península que funcioni tot l’any, especialment pel que fa al transport de mercaderies.
 • Reclamarem la regulació i limitació de les excursions marítimes que visiten Formentera.
 • Regularem i limitarem les excursions naturalistes a les zones protegides, tant en nombre d’embarcacions com en dimensions de les mateixes i nombre de passatgers.
 • Demanarem una zona d’accés i embarcament exclusiu i diferenciat per als vols interilles a l’aeroport d’Eivissa.

Programa en castellano

Movilidad

 

Movilidad y transporte público

 

 • Trabajaremos en la aplicación de las líneas estratégicas y los proyectos recogidos en el Plan de Movilidad Sostenible.
 • Implementaremos la aplicación de la regulación de entrada y circulación de vehículos en la isla para este verano.
 • Mejoraremos el servicio de transporte público en autobús: ampliando frecuencias, mejorando horarios y haciendo gratuito el servicio para jóvenes, mayores y personas con movilidad reducida.
 • Haremos el nuevo contrato de servicio de transporte público en autobús, que incrementará líneas y frecuencias y renovará el parque móvil con vehículos más sostenibles y adaptados a la realidad de la isla.
 • Diseñaremos un nuevo servicio de transporte público a la demanda en diseminado, pensado especialmente para jóvenes, mayores y personas con movilidad reducida.
 • Continuaremos trabajando en la ampliación de la red de puntos de recarga para vehículos eléctricos, incluyendo la instalación de los primeros puntos de recarga rápida.
 • Continuaremos promoviendo la sustitución progresiva de la flota de vehículos municipales y de transporte público por vehículos sostenibles.
 • Mantendremos la fiscalidad verde, consistente en bonificaciones o exenciones de tasas en vehículos de emisión cero.
 • Continuaremos potenciando el uso de la bicicleta, mediante la ampliación de la red de rutas verdes y trabajaremos en la conversión progresiva de diferentes itinerarios en caminos restringidos para ciclistas, emisión cero y/o peatones.
 • Completaremos la red de carriles bicis en nuestros núcleos urbanos y la conectaremos con la red de rutas verdes.
 • Crearemos un servicio de bicicleta pública (bicing), en una primera fase pensada para el residente, con el objetivo de incentivar el uso de la bicicleta.
 • Compatibilizaremos el transporte público con el uso de la bicicleta.
 • Mejoraremos el control de acceso al Parque Natural de Ses Salines (Illetes), incentivando la entrada con modos de transporte más sostenibles.
 • Continuaremos reclamando al Estado un nuevo convenio de carreteras que permita modernizar la red viaria de Formentera.

 

Transporte marítimo y aéreo

 

 • Reclamaremos al Govern la aprobación del Reglamento de transporte marítimo, exigiendo la regulación del transporte marítimo entre Ibiza y Formentera para establecer horarios y frecuencias mínimas en lo que respecta a las líneas regulares de pasajeros y mercaderías, al mismo tiempo que se garantice la sostenibilidad medioambiental.
 • Continuaremos exigiendo la declaración de interés general de la línea marítima de Formentera con la Península que funcione todo el año, especialmente en lo que respecta al transporte de mercaderías.
 • Reclamaremos la regulación y limitación de las excursiones marítimas.
 • Regularemos y limitaremos las excursiones naturalistas a las zonas protegidas, tanto en el número de embarcaciones como en dimensiones de las mismas y número de pasajeros.
 • Pediremos una zona de acceso y embarque exclusivo y diferenciada para los vuelos Interislas en el aeropuerto de Ibiza