GxF_Web_imago_143x128

 Medi Ambient

(Versión en castellano más abajo)

Estany des Peix, parc natural de ses Salines i espais naturals protegits

 

 • Gestionarem la regulació de l’Estany des Peix seguint dos criteris: la seua pervivència com a lloc de fondeig tradicional i la seua recuperació mediambiental.
 • Fixarem els criteris d’ús i d’adjudicació dels fondejos i amarraments dins l’Estany des Peix de forma consensuada i participada amb els usuaris i usuàries.
 • Exigirem al Govern Balear que faci una gestió efectiva del Parc Natural de Ses Salines, tant a la mar com a les zones humides i terrestres, incorporant més agents de medi ambient i exigint una senyalística adequada.
 • Reclamarem projectes de conservació de les espècies protegides que conformen la gran biodiversitat del Parc natural de ses Salines.
 • Reclamarem recuperar la recirculació de l’aigua dels canals circumval·lants de les Salines.
 • Promourem activitats relacionades amb la difusió i coneixement dels valors del Parc Natural, com ara l’observació d’aus i l’educació ambiental.
 • Impulsarem un acord amb Costes, propietaris i Consell, que permeti iniciar la rehabilitació del patrimoni saliner.
 • Demanarem al Govern de les Illes Balears el desenvolupament dels Plans de gestió Xarxa Natura 2000 com és el seguiment científic de les espècies protegides i la regulació d’activitats com el fondeig d’embarcacions.
 • Mantendrem els convenis de gestió i col·laboració amb el Govern de les Illes Balears per a projectes mediambientals i agrícoles de les finques de Can Marroig i sa Tanca d’Allà Dins.
 • Demanarem al Govern Balear revitalitzar el Centre d’interpretació de Can Marroig perquè sigui un referent de la investigació científica i s’impulsin projectes mediambientals amb activitats diverses.
 • Impulsarem itineraris a la Tanca d’Allà Dins per tal de donar conèixer el seu valor ambiental, patrimonial i històric.

 

La mar i embarcacions recreatives

 

 • Lluitarem sense vacil·lacions contra les prospeccions petrolieres i demanarem al Govern de l’Estat l’aprovació de la llei de protecció de la mar Mediterrània per prohibir-les.
 • Reclamarem la regulació, la limitació i el control integral del fondeig a tot el litoral de l’illa d’acord amb la capacitat de càrrega ambiental que es determini a cada indret.
 • Demanarem el cobrament de l’Impost de Turisme Sostenible per les pernoctacions turístiques a les embarcacions d’esbarjo.
 • Exigirem l’ampliació del servei de vigilància de fondeig a tot el litoral de l’illa.
 • Demanarem la millora de la senyalització de les cartes nàutiques delimitant zones aptes per al fondeig d’embarcacions fora de les praderies de posidònia.
 • Treballarem conjuntament amb Autoritat portuària per evitar que s’autoritzin fondejos de creuers turístics a les praderies de posidònia.
 • Demanarem que el fons de protecció de la posidònia reverteixi en el seguiment científic dels ecosistemes marins i dunars així com en la seua recuperació.
 • Continuarem essent els referents amb la conscienciació de la protecció de les praderies de posidònia a través del Save Posidonia Project i altres campanyes de conscienciació.
 • Promourem la millora de la gestió de residus produïts a les embarcacions.
 • Impulsarem  projectes de neteja del fons marí.
 • Seguirem treballant en l’ampliació de les zones de bany per protegir els banyistes de la navegació d’embarcacions.
 • Seguirem treballant en l’habilitació d’amarraments dins el port, de la mà del Club Nàutic.
 • Reclamarem a l’Autoritat Portuària crear una marina seca dins de l’espai portuari.
 • Reclamarem disposar d’una base per a una embarcació de Salvament Marítim al port de la Savina.
 • Reclamarem disposar d’una base del Servei Marítim de la Guardia Civil al port de la Savina.
 • Consolidarem el protocol d’actuació front les incidències a la Mar amb el Servei Marítim de la Guàrdia Civil, Salvament Marítim, Parc Natural i Consell de Formentera.
 • Regularem i limitarem les excursions naturalistes a les zones protegides, tant en nombre d’embarcacions com en dimensions de les mateixes i nombre de passatgers.
 • Estudiarem la creació de noves reserves marines integrals, per a la recuperació de recursos pesquers.

 

Conservació de la biodiversitat autòctona

 

 • Promourem que es segueixi fent control integral de la plaga de la processionària del pi mitjançant tractaments amb agents biològics (i no químics).
 • Instarem a la continuïtat del projecte per al control i erradicació de serps invasores que afecten a la sargantana Podarcis pityuensis.
 • Continuarem col·laborant amb el Govern Balear per evitar l’entrada de l’espècie invasora Xylleya fastidiosa que afecta als arbres com oliveres i ametllers, entre d’altres.
 • Seguirem fent control del Becut vermell que afecta a les palmeres.
 • Continuarem treballant pel control de gats assilvestrats en àrees protegides.
 • Desenvoluparem el Pla de Gestió Forestal  de l’illa.
 • Demanarem més recursos perquè l’Ibanat ampliï les zones de manteniment, neteja i vigilància de les masses forestals.

 

Residus

 

 • Desenvoluparem i executarem les mesures incloses dins el  del primer Pla Director Sectorial de Residus de Formentera.
 • Tramitarem la nova contracta de residus adaptada a la realitat actual.
 • Continuarem millorant els serveis de neteja i recollida i dotarem de més recursos la neteja de les platges i el litoral.
 • Promourem la millora de la gestió de residus produïts a les embarcacions.
 • Construirem una planta de compostatge i demanarem finançament al Govern per a la seua construcció.
 • Potenciarem  el servei de recollida  a grans i mitjans productors (hotels, restaurants, supermercats).
 • Aprofundirem en la recollida i tractament de la matèria orgànica a particulars així com en el foment del compostatge domèstic.
 • Posarem a disposició el compost resultant de l’autogestió dels residus orgànics per enriquir els camps de l’illa.
 • Construirem la planta de tractament de residus de construcció i demolició.
 • Impulsarem la recuperació de residus de construcció per al seu reaprofitament com a materials àrids aptes de construcció.
 • Incrementarem progressivament la taxa de reciclatge de residus sòlids urbans per arribar als objectius europeus.
 • Impulsarem sistemes de dipòsit i retorn d’envasos.
 • Continuarem promovent el reaprofitament de les restes de posidònia per a tasques agrícoles.
 • Col·laborarem amb la Cooperativa del Camp per gestionar els subproductes de la millora en la gestió de residus (compost, restes de posidònia, poda triturada i fangs de depuradora).
 • Donarem suport a campanyes de conscienciació per a la lluita contra els plàstics i microplàstics en el medi natural.
 • Seguirem lluitant perquè el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat assumeixin el 100% cost de transferència de residus a l’illa d’Eivissa.
 • Dissenyarem un sistema per facilitar a particulars i negocis que efectuïn una bona gestió de residus.
 • Crearem un segell de qualitat ambiental per a empreses que apostin per la reducció, la reutilització el reciclatge de residus, especialment dels plàstics.
 • Desenvoluparem accions marcades a la Llei de Residus com continuar amb la retirada de materials plàstics d’un sol ús.

 

Energia i gestió sostenimble de l’aigua

 

 • Implementarem mesures amb l’objectiu que progressivament Formentera sigui una illa energèticament més autosuficient i sostenible.
 • Instarem que s’agilitzi la instal·lació del nou enllaç elèctric entre Eivissa i Formentera  i que el seu traçat sigui consensuat amb el Consell de Formentera.
 • Continuarem lluitant perquè la Central elèctrica d’Es Ca Marí millori les seues condicions i deixi de ser una molèstia per als vesins i vesines.
 • Promourem mesures per a l’estalvi d’enllumenat públic per reduir costos i contaminació lumínica.
 • Impulsarem la instal·lació de panells fotovoltaics en cobertes.
 • Incrementarem l’energia renovable consumida a les instal·lacions públiques aprofitant ajudes europees i disminuirem els consums energètics del Consell.
 • Continuarem demanant noves línies de subvencions per a instal·lacions energètiques d’autoconsum en domicilis i per al teixit empresarial.
 • Continuarem reclamant al Govern de les Illes Balears l’adequació i modernització de la planta dessalinitzadora per ajustar-se als consums reals.
 • Seguirem promovent el sistema de telelectura per reduir les fuites en la xarxa d’abastiment i millorar l’atenció a l’usuari habilitant el control telemàtic dels seus consums d’aigua.
 • Demanarem la modernització de les xarxes en alta d’aprovisionament d’aigua i de sanejament.
 • Reclamarem al Govern de les Illes Balears l’ampliació i la modernització de  la planta depuradora
 • Demanarem la millora i l’allargament de l’emissari submarí des Caló de s’Oli.
 • Seguirem tramitant els projectes de connexió a la xarxa pública de sanejament del nucli urbà d’Es Ca Marí.
 • Potenciarem la Comunitat de Regants, una vegada s’ha fet efectiva la posada en servei de la bassa de reg de Formentera, amb ajuts i formació contínua.
 • Crearem una xarxa de fonts d’aigua potable a les dependències del Consell i a  espais públics.

Programa en castellano

 

Medio Ambiente

 

Estany des Peix, parque natural de ses Salines y espacios naturales protegidos

 

 • Gestionaremos la regulación del Estany des Peix siguiendo dos criterios: su pervivencia como lugar de fondeo tradicional y su recuperación medioambiental.
 • Fijaremos los criterios de uso y adjudicación de los fondeos y amarres dentro del Estany des Peix de forma consensuada y participada con los usuarios.
 • Exigiremos al Govern que haga una gestión efectiva del Parque Natural de Ses Salines, tanto del mar como de las zonas húmedas y terrestres, incorporando más agentes de medio ambiente y exigiendo una señalización adecuada.
 • Reclamaremos proyectos de conservación de especies protegidas que conforman la gran biodiversidad del Parque Natural de Ses Salines.
 • Reclamaremos recuperar la recirculación del agua de los canales circundantes de las Salines.
 • Promoveremos actividades relacionadas con la difusión y conocimiento de los valores del Parque Natural, como por ejemplo la observación de aves y la educación ambiental.
 • Impulsaremos un acuerdo con Costas, propiedad y Consell, que permita iniciar la rehabilitación del patrimonio salinero.
 • Pediremos al Govern de les Illes Balears el desarrollo de los Planes de gestión Xarxa  Natura 2000 como es el seguimiento científico de las especies protegidas y la regulación de actividades como el fondeo de embarcaciones.
 • Mantendremos los convenios de gestión y colaboración con el Govern para proyectos medioambientales y agrícolas de las fincas de Can Marroig y sa Tanca d’Allà Dins.
 • Pediremos al Gobierno revitalizar el Centro de interpretación de Can Marroig para que sea un referente de la investigación científica y se impulsen proyectos medioambientales con actividades diversas.
 • Impulsaremos itinerarios en la Tanca d’Allá Dins para dar a conocer su valor ambiental, patrimonial y histórico.

 

El mar y embarcaciones recreativas

 

 • Lucharemos sin vacilaciones contra las prospecciones petrolíferas y pediremos al Gobierno del Estado la aprobación de la ley de protección del mar Mediterráneo para prohibirlas.
 • Reclamaremos la regulación, la limitación y el control integral del fondeo en todo el litoral de la isla de acuerdo con la capacidad de carga ambiental que se determine en cada sitio.
 • Pediremos el cobro del Impuesto de Turismo Sostenible por las pernoctaciones turísticas a las embarcaciones de recreo.
 • Exigiremos la ampliación del servicio de vigilancia de fondeo en todo el litoral de la isla.
 • Pediremos la mejora de la señalización de las cartas náuticas delimitando las zonas aptas para el fondo de embarcaciones fuera de las praderías de posidonia.
 • Trabajaremos conjuntamente con la Autoridad Portuaria para evitar que se autoricen fondeos de cruceros turísticos en las praderías de posidonia.
 • Pediremos que el fondo de protección de la posidonia revierta en el seguimiento científico de los ecosistemas marinos y dunares así como en su recuperación.
 • Continuaremos siendo los referentes en la concienciación de la protección de las praderías de Posidonia a través del Save Posidonia Project y otras campañas de concienciación.
 • Promoveremos la mejora de la gestión de residuos producidos por las embarcaciones.
 • Impulsaremos proyectos de limpieza del fondo marino.
 • Seguiremos trabajando en la ampliación de las zonas de baño para proteger a los bañistas de la navegación de embarcaciones.
 • Seguiremos trabajando en la habilitación de amarres dentro del puerto, de la mano del Club Náutico.
 • Reclamaremos a la Autoridad Portuaria crear una marina seca dentro del espacio portuario.
 • Reclamaremos disponer de una base para una embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de la Savina.
 • Reclamaremos disponer de una base del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en el puerto de la Savina.
 • Consolidaremos el protocolo de actuación frente a las incidencias en el mar con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Parque Natural y Consell de Formentera.
 • Regularemos y limitaremos las excursiones naturalistas en las zonas protegidas, tanto en el número de embarcaciones como en dimensiones de las mismas y número de pasajeros.
 • Estudiaremos la creación de nuevas reservas marinas integrales, para la recuperación de recursos pesqueros.

 

Conservación de la biodiversidad autóctona

 

 • Promoveremos que se siga haciendo el control integral de la plaga de la Procesionaria del pino mediante tratamientos con agentes biológicos (y no químicos).
 • Instaremos a la continuidad del proyecto para el control y erradicación de serpientes invasoras que afectan a la lagartija Podarcis Pityusensis.
 • Continuaremos colaborando con el Govern para evitar la entrada de la especie invasora Xylleya fastidiosa que afecta a árboles como olivos, almendros entre otros.
 • Seguiremos haciendo el control del Picudo rojo que afecta a las palmeras.
 • Continuaremos trabajando por el control de los gatos asilvestrados en áreas protegidas.
 • Desarrollaremos el Plan de Gestión Forestal de la isla.
 • Pediremos más recursos para que el Ibanat amplíe las zonas de mantenimiento limpieza y vigilancia de las masas forestales.

 

Residuos

 

 • Desarrollaremos y ejecutaremos las medidas incluidas dentro del primer Plan Director Sectorial de Residuos de Formentera.
 • Tramitaremos la nueva contrata de residuos adaptada a la realidad actual.
 • Continuaremos mejorando el servicio de limpieza y recogida y dotaremos de más recursos la limpieza de las playas y el litoral.
 • Promoveremos la mejora de la gestión de residuos producidos por las embarcaciones.
 • Construiremos una planta de compostaje y pediremos financiamiento al Govern para su construcción.
 • Potenciaremos el servicio de recogida a grandes y medianos productores (hoteles, restaurantes, supermercados).
 • Profundizaremos en la recogida y tratamiento de la materia orgánica a particulares así como en el fomento del compostaje doméstico.
 • Pondremos a disposición el compost resultante de la autogestión de residuos orgánicos para enriquecer los campos de la isla.
 • Construiremos la planta de tratamientos de residuos de construcción y demolición.
 • Impulsaremos la recuperación de residuos de construcción para su  reaprovechamiento como material árido apto para construcción.
 • Incrementaremos progresivamente la tasa de reciclaje de residuos sólidos urbanos para llegar a los objetivos europeos.
 • Impulsaremos sistemas de depósito y retorno de envases.
 • Continuaremos promoviendo el reaprovechamiento de los restos de posidonia para labores agrícolas.
 • Colaboraremos con la Cooperativa del Campo para gestionar los subproductos de la mejora en la gestión de residuos (compost, restos de posidonia, poda triturada y fangos de depuradora).
 • Apoyaremos campañas de concienciación para la lucha contra los plásticos y microplásticos en el medio natural.
 • Seguiremos luchando porque el Govern de las Illes Baleares y el Gobierno del Estado asuman el 100% del coste de transferencia de residuos a la isla de Ibiza.
 • Diseñaremos un sistema para facilitar a particulares y negocios que  efectúen una buena gestión de residuos.
 • Crearemos un sello de calidad ambiental para empresas que apuesten por la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos especialmente los plásticos.
 • Desarrollaremos acciones marcadas en la Ley de Residuos como la retirada de materiales plásticos de un solo uso.

 

Energía y gestión sostenible del agua

 

 • Implementaremos medidas con el objetivo que progresivamente Formentera sea una isla energéticamente más autosuficiente y sostenible.
 • Instaremos a que se agilice la instalación del nuevo enlace eléctrico entre Ibiza y Formentera y que su trazado sea consensuado con el Consell de Formentera.
 • Continuaremos luchando porque la Central eléctrica d’Es Ca Marí mejores sus condiciones y deje de ser una molestia para los vecinos.
 • Promoveremos medidas para el ahorro del encendido público para reducir costos y contaminación lumínica.
 • Impulsaremos la instalación de paneles fotovoltaicos en cubiertas.
 • Incrementaremos la energía renovable consumida en las instalaciones públicas aprovechando ayudas europeas y disminuiremos los consumos energéticos del Consell.
 • Continuaremos pidiendo nuevas líneas de subvenciones para instalaciones energéticas de autoconsumo para domicilios y para el tejido empresarial.
 • Continuaremos reclamando al Govern la adecuación y modernización de la planta desalinizadora para ajustarse a los consumos reales.
 • Seguiremos promoviendo el sistema de telelectura para reducir las fugas en la red de abastecimiento y mejorar la atención al usuario habilitando el control telemático de sus consumos de agua.
 • Pediremos la modernización de la redes en alta de aprovisionamiento de agua y de saneamiento.
 • Reclamaremos al Govern de les Illes Baleares ampliar y modernizar la planta depuradora.
 • Pediremos la mejora y el alargue del emisario submarino des Caló de s’Oli.
 • Seguiremos tramitando los proyectos de conexión a la red pública de saneamiento del núcleo urbano de Es Ca Marí.
 • Potenciaremos la Comunitat de Regants, una vez que se ha hecho efectiva la puesta en servicio de la balsa de riego de Formentera, con ayudas y formación continua.
 • Crearemos una red de fuentes de agua potable en las dependencias del Consell y lugares públicos.