GxF_Web_imago_143x128

Ensenyament

(Versión en castellano más abajo)

 • Vetllarem perquè, un cop concedida la llicència, signat el conveni i licitades les obres per part del Govern Balear, la construcció de la nova  Escoleta de Sant Ferran sigui una realitat al més aviat possible.
 • Continuarem implementant polítiques educatives a l’etapa de primer cicle d’infantil (0 a 3 anys) amb els objectius clars:  la qualitat del servei i la llista d’espera zero en aquest cicle educatiu.
 • Seguirem reclamant que el primer cicle d’infantil compti amb el compromís de col·laboració econòmica dels governs autonòmic i estatal amb dotació pressupostària per a la creació i el sosteniment d’escoletes.
 • Facilitarem l’escolarització a les escoletes amb bonificacions en les quotes tant de l’escolarització com de menjador.
 • Donarem suport a les mesures urgents d’equitat 0-3 anys recollides al document marc “L’educació dels infants 0-3 i la necessària equitat” aprovat per la Comissió Tècnica  de treball relativa a l’educació 0-3 anys.
 • Vetllarem perquè, un cop concedida la llicència i licitades les obres, la construcció de la nova escola de dues línies de Sant Ferran sigui una realitat al més aviat possible.
 • Reclamarem al Govern Balear que continuï fent front a les deficiències i mancances de les infraestructures educatives  per tal de  modernitzar i eliminar les barreres arquitectòniques de tots els centres de Formentera.
 • Exigirem que la construcció del projecte d’ampliació de l’institut es faci efectiva.
 • Seguirem reclamant millores en la dotació de docents i en els equips d’orientació educativa d’acord amb les necessitats de les nostres escoles i institut.
 • Continuarem  reclamant  la necessitat que el Govern Balear estableixi una planificació que contempli l’augment, la diversificació i la rotació de l’oferta de cicles formatius presencials a la nostra illa, garantint poder cursar a Formentera cicles de nivell bàsic, mitjà i superior de més d’una família.
 • Reclamarem la incorporació de l’especialitat de batxillerat artístic al nostre institut d’ensenyament secundari.
 • Continuarem potenciant les línies d’ajuts per a l’adquisició dels llibres per als fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària a Formentera.
 • Promourem beques i noves línies d’ajuts per a joves que cursen estudis fora de la nostra illa.
 • Exigirem comptar amb un sistema de beques tant estatals com autonòmiques que tenguin en compte la triple insularitat de Formentera i la necessitat dels nostres i les nostres joves de sortir a estudiar fora per tenir accés a major oferta formativa i a estudis superiors.
 • Reclamarem la descentralització de la UIB i augmentar la seua presència a la nostra illa amb la programació d’activitats , cursos, exposicions, conferències.
 • Reclamarem el Pacte educatiu i una Llei Educativa de les Balears consensuada.
 • Reclamarem la derogació de la LOMCE.
 • Reclamarem millores en els pressupostos d’educació  i que aquesta millora pressupostària arribi a Formentera.
 • Continuarem impulsant l’Escola de Música i Dansa de Formentera, amb l’objectiu d’ampliar els estudis reglats i no reglats.
 • Reclamarem al Govern Balear una major inversió en els ensenyaments de música i dansa a la nostra illa.
 • Treballarem per tal que el Govern garanteixi  que els ensenyaments elementals i professionals de música i dansa es puguin cursar íntegrament a Formentera.
 • Reclamarem un conservatori propi  a la nostra illa i buscarem fórmules de col·laboració entre Consell i Govern per fer-ho realitat.
 • Continuarem promovent la música i el ball tradicional a través de l’Escola de Música.
 • Impulsarem el coneixement de la nostra illa, de les nostres tradicions, de la nostra cultura, del nostre patrimoni, de la nostra llengua, etc., entre els infants i joves.
 • Donarem suport a les iniciatives de la comunitat educativa formenterera fidelment representada al Consell Escolar Insular de Formentera
 • Promourem en coordinació amb la resta de sectors educatius de l’illa una “Fira d’oferta educativa”  on es visualitzi tota l’oferta reglada, no reglada, cursos del Consell, cursos UIB, etc.
 • Potenciarem la formació per a joves i adults a la nostra illa incrementant l’oferta de cursos i  millorant les instal·lacions actuals.
 • Vetllarem per tal que l’oferta de l’extensió de l’Escola d’Adults de les Pitiüses i de l’Escola Oficial d’Idiomes a Formentera s’ajusti a la demanda i a les necessitats.

Programa en castellano

Educación

 

 • Velaremos para que, una vez concedida la licencia, firmado el convenio y licitadas las obras por parte del Govern Balear, la construcción de la nueva Escoleta de Sant Ferran sea una realidad lo antes posible.
 • Continuaremos implementando políticas educativas en la etapa de primer ciclo de infantil (0 a 3 años) con los objetivos claros: la calidad del servicio y la lista de espera cero en este ciclo educativo.
 • Seguiremos reclamando que el primer ciclo de Infantil cuente con el compromiso de colaboración económica de los gobiernos autonómico y estatal con dotación presupuestaria para la creación y el mantenimiento de Escoletes.
 • Facilitaremos la escolarización en las escoletas con bonificaciones en las cuotas tanto de escolarización como de comedor.
 • Apoyaremos las medidas urgentes de equidad 0-3 años recogidas en el documento marco «La educación de los niños 0-3 y la necesaria equidad» aprobado por la Comisión Técnica de trabajo relativa a la educación 0-3 años
 • Velaremos para que, una vez concedida la licencia y licitadas las obras, la construcción de la nueva escuela de dos líneas de Sant Ferran sea una realidad lo antes posible.
 • Reclamaremos al Govern Balear que continúe haciendo frente a las deficiencias y carencias de las infraestructuras educativas para modernizar y eliminar las barreras arquitectónicas de todos los centros de Formentera.
 • Exigiremos que la construcción del proyecto de ampliación del instituto se haga efectiva.
 • Seguiremos reclamando mejoras en la dotación de docentes y en los equipos de orientación educativa de acuerdo con las necesidades de nuestras escuelas e instituto.
 • Continuaremos reclamando la necesidad de que el Govern establezca una planificación que contemple el aumento, la diversificación y la rotación de la oferta de ciclos formativos presenciales en nuestra isla, garantizando poder cursar en Formentera ciclos de nivel básico, medio y superior de más  de una familia.
 • Reclamaremos la incorporación de la especialidad de bachillerato artístico en nuestro instituto de enseñanza secundaria.
 • Continuaremos potenciando las líneas de ayudas para la adquisición de los libros para los fondos de reutilización de libros de texto en los centros de primaria y secundaria en Formentera.
 • Promoveremos becas y nuevas líneas de ayudas para los jóvenes que cursan estudios fuera de nuestra isla.
 • Exigiremos contar con un sistema de becas tanto estatales como autonómicas que tengan en cuenta la triple insularidad de Formentera y la necesidad de nuestros jóvenes de salir a estudiar fuera para tener acceso a mayor oferta formativa y a estudios superiores.
 • Reclamaremos la descentralización de la UIB y aumentar su presencia en nuestra isla con la programación de actividades, cursos, exposiciones, conferencias.
 • Reclamaremos el Pacto educativo y una Ley Educativa de Baleares consensuada.
 • Reclamaremos la derogación de la LOMQE.
 • Reclamaremos mejoras en los presupuestos de educación (tal y como se ha ido haciendo esta legislatura) y que esta mejora presupuestaria llegue a Formentera.
 • Continuaremos impulsando la Escola de Música y Dansa de Formentera, con el objetivo de ampliar los estudios reglados y no reglados.
 • Reclamaremos al Govern Balear una mayor inversión en los estudios de música y danza y tener un Conservatorio propio en nuestra isla.
 • Trabajaremos para que el Govern garantice que los estudios elementales y profesionales de música y danza se puedan cursar íntegramente en Formentera.
 • Reclamaremos un Conservatorio propio en nuestra isla y buscaremos fórmulas de colaboración entre Consell y Govern para hacerlo realidad.
 • Continuaremos promoviendo la música y el baile tradicional a través de la Escola de Música.
 • Impulsaremos el conocimiento de nuestra isla, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestra lengua, etc.,  entre nuestros niños y nuestros jóvenes.
 • Apoyaremos las iniciativas de la comunidad educativa formenterera fielmente representada en el Consell Escolar Insular de Formentera.
 • Promoveremos, en coordinación con el resto de sectores educativos de la isla, una «Fira d’oferta educativa» donde se visualice toda la oferta reglada, no reglada, cursos del Consell, cursos UIB …
 • Potenciaremos la formación para jóvenes y adultos en nuestra isla incrementando la oferta de cursos y mejorando las instalaciones actuales.
 • Trabajaremos para que la oferta de la extensión de la Escuela de Adultos de las Pitiusas y de la Escuela Oficial de Idiomas en Formentera se ajusten a la demanda y a las necesidades.