GxF_Web_imago_143x128

Economia

(Versión en castellano más abajo)

Turisme

 

 • Reforçarem l’àrea de qualitat i promoció turística per treballar la promoció interna i controlar la imatge que volem donar, diferenciada i de qualitat ara que hem assumit les transferències de promoció turística i poden decidir per i des de Formentera.
 • Desenvoluparem l’Observatori de Dades de Formentera que permetrà un adequat anàlisi i documentació de les singularitats de la nostra illa, així com la recopilació de dades estadístiques segmentades per millorar la presa de decisions.
 • Reforçarem la identitat pròpia de Formentera com a eina per fer-nos diferents i competitius davant la resta de destinacions Mediterrànies (gastronomia,  producte local, cultura i patrimoni, costums)
 • Destinarem la recaptació de places d’estades turístiques a la millora del camp, el paisatge i el medi ambient.
 • Continuarem promovent la participació i implicació del sector en matèria de promoció, i crearem clubs dels diferents productes turístics per a la millora de la promoció i col·laboració publicoprivada.
 • Continuarem les polítiques de diversificació del nostre producte turístic i explorarem nous segments turístics com el turisme d’incentius, benestar i salut, entre altres.
 • Incentivarem la creació d’empreses locals que desenvolupin nous productes i activitats que possibilitin la interacció del turista amb les nostres tradicions, producte i paisatge.
 • Crearem nous esdeveniments turístics desestacionalitzadors  orientats al senderisme, el ciclisme, la gastronomia, la natura o l’ornitologia, etc., i potenciarem els actuals esdeveniments esportius i culturals.
 • Promocionarem i potenciarem l’agenda d’activitats coordinada d’esports, cultura i natura, www.agendaformentera.cat, per tal que tengui més visibilitat i arribi a residents i turistes.
 • Crearem un segell i marca per identificar la gastronomia típica i el producte local als menús dels restaurants de cara a la seua promoció turística com a element diferenciador.
 • Promocionarem la venda i producció de marxandatge de producte local per tal que els nostre visitants s’emportin un record de l’illa que sigui representatiu de les nostres costums i la nostra identitat
 • Continuarem promocionant l’illa mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Continuarem treballant per la diversificació i obertura a nous mercats emergents, sense descuidar els actuals.
 • Promourem una guia gastronòmica d’establiments oberts un mínim de mesos l’any.
 • Promourem la creació de nous equipaments a es Pujols, per millorar la seua oferta esportiva , de benestar i familiar.
 • Promourem l’ús turístic de les instal·lacions esportives públiques per millorar l’oferta d’activitats fora de temporada.
 • Potenciarem la formació de guies turístics  amb amplis coneixements de la nostra illa  i especialitzats en la creació de nous productes turístics : natura, ornitologia, patrimoni cultural i història.
 • Crearem nous itineraris turístics de patrimoni i per a entrenaments esportius així com a rutes guiades per poder gaudir de diferents experiències.
 • Crearem  campanyes i manuals de bones pràctiques dirigits a turistes, empresaris i residents per fomentar el respecte mediambiental i la convivència a la nostra illa.
 • Promourem les relacions entre el sector i els centres formatius (institut, escoles d’hoteleria, de restauració, etc.) per afavorir la formació i contractació de joves.
 • Potenciarem, conjuntament amb les associacions sectorials, la realització de cursos específics demandats pel sector.
 • Promourem la formació continuada dels treballadors del sector turístic per garantir el coneixement turístic, de serveis i de cultura i tradicions de Formentera, sobretot dels treballadors temporals.
 • Treballarem, a tots els nivells, en l’aplicació dels objectius de la comercialització d’estades turístiques en habitatges: la qualitat turística, la capil·laritat econòmica i l’oferta d’habitatge residencial.


Comerç

 

 • Impulsarem la millora en les condicions del transport de mercaderies, especialment pel que fa als costos, per fer més competitiu el comerç local.
 • Continuarem potenciant el comerç local i l’activitat comercial amb millores urbanes, campanyes específiques i ajudes a la formació per a la professionalització i modernització del sector.
 • Continuarem treballant en campanyes com “Compra a casa” o “Formentera 365” per fomentar el comerç i l’activitat econòmica als mesos d’hivern.
 • Incentivarem la millora i augment de la producció de producte local perquè arribi tant a turistes com a residents : vi, sal , oli, sobrassada, moda i artesania.
 • Aprofundirem en el control d’activitats i reclamarem major inspecció de treball, seguretat, sanitat i hisenda al llarg de tot l´any per evitar la competència deslleial.
 • Promocionarem l’artesania i moda local, com a sectors econòmics competitius, mitjançant la promoció turística, els mercats artesanals,  la passarel·la de moda i una atenció especialitzada als creadors.
 • Crearem un segell per identificar la moda i dissenys de Formentera.
 • Continuarem treballant en la simplificació dels  tràmits administratius per a l’obtenció de llicències d’obres i activitats, per facilitar les reformes i millores dels establiments.
 • Promourem la rehabilitació de les edificacions existents, incentivant la renovació i modernització de les instal·lacions turístiques, hoteleres i comercials, així com la rehabilitació d’edificis residencials fomentant  que es mantengui la identitat i estètica tradicional.
 • Establirem una regulació i major control per tal que  les feines de reforma, millora i obertura dels comerços i oferta complementaria no interfereixin amb els establiments oberts tot l’any i l’inici de la temporada turística.
 • Continuarem treballant per combatre l’excessiva estacionalitat promovent, mitjançant ordenances, incentius i campanyes específiques, que l’obertura comercial sigui almenys de 6 mesos.
 • Incrementarem en la vigilància i control de les activitats no permeses a Formentera com la venda ambulant.

 

Emprenedoria

 

 • Fomentarem el treball a distància, ajudant a crear espais de treball compartits, aprofitant la connexió amb fibra òptica: “eFormentera: treballa connectat a la natura
 • Treballarem en un disseny socioeconòmic que estigui en mans de la societat i garanteixi que el turisme sigui el motor per fomentar altres economies.
 • Mantendrem l’assessorament a emprenedors a traves del Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) per  facilitar la creació de noves empreses, amb  la prestació de serveis d’informació i  tramitació de documentació.
 • Potenciarem, conjuntament amb les associacions sectorials, la realització de cursos i jornades per donar eines pràctiques als emprenedors, tant si han iniciat la seua activitat com si tenen una idea de negoci pendent de desenvolupament.
 • Reclamarem ajuts, subvencions i incentius de caire autonòmic i estatal per fomentar l’ocupació autònoma  amb l’objectiu de facilitar l’activitat per compte propi i consolidar  projectes d’emprenedoria i  d’autoocupació.

 

Sector primari

 

 • Fomentarem que l’activitat turística serveixi per estimular altres economies com l’agricultura, la ramaderia i la pesca, promovent una capil·laritat econòmica i repartiment de beneficis.
 • Ampliarem el finançament de la Cooperativa del Camp de Formentera per tal que sigui l’eix vertebrador del sector primari i continuï treballant en la recuperació i professionalització de l’activitat agrària i ramadera.
 • Dotarem a la Cooperativa de nous equipaments per ampliar i diversificar la seua producció: trull d’oli i obrador.
 • Continuarem impulsant el Mercat Pagès, amb la incorporació de nous productors, com la Cooperativa,  per tal de dinamitzar la seua activitat i donar a conèixer el producte local.
 • Continuarem potenciant el Fons de Terres, ampliant-lo perquè més superfície agrícola estigui treballada a Formentera.
 • Potenciarem la Comunitat de Regants, una vegada s’ha fet efectiva la posada en servei de la bassa de reg de Formentera, amb ajuts i formació contínua.
 • Continuarem promovent el reaprofitament de les restes de posidònia per a tasques agrícoles.
 • Convertirem Ca ses Ferreres en un espai per a la recuperació dels oficis del camp i de la divulgació de la tècnica de construcció en pedra seca recentment declarada patrimoni de la humanitat.
 • Impulsarem les marques de qualitat de producte local, posant en valor els productes fets a Formentera.
 • Promourem  la producció agrària ecològica.
 • Incrementarem els ajuts al sector ramader, agrícola i pesquer per tal que puguin desenvolupar  la seua activitat  i recuperin la seua transcendència social i econòmica a la nostra illa.
 • Continuarem impulsant les aturades biològiques de pesca per zones i temporades.
 • Impulsarem l’etiquetatge del peix de Formentera.
 • Potenciarem  el control i les mesures de  vigilància contra  la pesca il·legal.
 • Estudiarem la creació de noves reserves marines integrals, per a la recuperació de recursos pesquers.
 • Coordinarem sector turístic i sector primari per fomentar el consum del producte local i de km 0, com a valor afegit.
 • Impulsarem amb l’Autoritat Portuària una nova confraria a la zona del moll de pescadors.
 • Desenvoluparem el Pla de Gestió Forestal per gestionar els boscos de l’illa.
 • Continuarem promovent nous cursos i formació específica del sector primari (agricultura, ramaderia, pedra seca, etc.) orientada especialment al sector jove.

Programa en castellano

Economía

 

Turismo

 

 • Reforzaremos el área de calidad y promoción turística para trabajar la promoción interna y controlar la imagen que queremos dar, diferenciada y de calidad ahora que hemos asumido las transferencias de promoción turística y podemos decidir por y desde Formentera.
 • Desarrollaremos el Observatorio de datos de Formentera que permitirá un adecuado análisis y documentación de las singularidades de nuestra isla, así como la recopilación de datos estadísticos segmentados para mejorar la toma de decisiones.
 • Reforzaremos la identidad propia de Formentera como herramienta para hacernos diferentes y competitivos frente al resto de destinos Mediterráneos. (Gastronomía, producto local, cultura y patrimonio, costumbres)
 • Destinaremos la recaudación de plazas de estancias turísticas en la mejora del campo, el paisaje y el medio ambiente.
 • Continuaremos promoviendo la participación e implicación del sector en materia de promoción, y crearemos clubes de los diferentes productos turísticos para la mejora de la promoción y colaboración público-privada.
 • Continuaremos las políticas de diversificación de nuestro producto turístico y exploraremos nuevos segmentos turísticos como el turismo de incentivos, bienestar y salud, entre otros.
 • Incentivaremos la creación de empresas locales que desarrollen nuevos productos y actividades que posibiliten la interacción del turista con nuestras tradiciones, producto y paisaje.
 • Crearemos nuevos eventos turísticos desestacionalizadores orientados al senderismo, el ciclismo, la gastronomía, la naturaleza, la ornitología… y potenciaremos los actuales acontecimientos deportivos y culturales.
 • Promocionaremos y potenciaremos la agenda de actividades coordinada de deportes, cultura y naturaleza «agendaformentera.cat» para que tenga más visibilidad y llegue a residentes y turistas
 • Crearemos un sello y marca para identificar la gastronomía típica y el producto local en los menús de los restaurantes de cara a su promoción turística como elemento diferenciador.
 • Promocionaremos la venta y producción de merchandising de producto local para que nuestros visitantes se lleven un recuerdo de la isla que sea representativo de nuestras costumbres y nuestra identidad.
 • Continuaremos promocionando la isla mediante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
 • Continuaremos trabajando por la diversificación y apertura a nuevos mercados emergentes, sin descuidar los actuales.
 • Promoveremos una guía gastronómica de establecimientos abiertos un mínimo de meses del año.
 • Promoveremos la creación de nuevos equipamientos en es Pujols, para mejorar su oferta deportiva, de bienestar y familiar.
 • Promoveremos el uso turístico de las instalaciones deportivas públicas para mejorar la oferta de actividades fuera de temporada.
 • Potenciaremos la formación de guías turísticos con amplios conocimientos de nuestra isla y especializados en la creación de nuevos productos turísticos: naturaleza, ornitología, patrimonio cultural e historia.
 • Crearemos nuevos itinerarios turísticos de patrimonio y para entrenamientos deportivos así como rutas guiadas para poder disfrutar de diferentes experiencias.
 • Crearemos campañas y manuales de buenas prácticas dirigidos a turistas, empresarios y residentes para fomentar el respeto medioambiental y la convivencia en nuestra isla.
 • Promoveremos las relaciones entre el sector y los centros formativos (instituto, escuelas de hostelería, de restauración…) para favorecer la formación y contratación de los jóvenes.
 • Potenciaremos, conjuntamente con las asociaciones sectoriales, la realización de cursos específicos demandados por el sector.
 • Promoveremos la formación contínua de los trabajadores del sector turístico para garantizar el conocimiento turístico, de servicios y de cultura y tradiciones de Formentera, sobre todo de los trabajadores temporales.
 • Trabajaremos, a todos los niveles, en la aplicación de los objetivos de la comercialización de estancias turísticas en viviendas: la calidad turística, la capilaridad económica y la oferta de vivienda residencial.

 

Comercio

 

 • Impulsaremos la mejora en las condiciones del transporte de mercancías, especialmente en cuanto a los costes, para hacer más competitivo el comercio local.
 • Continuaremos potenciando el comercio local y la actividad comercial con mejoras urbanas, campañas específicas y ayudas a la formación para la profesionalización y modernización del sector.
 • Continuaremos trabajando en campañas como «Compra en casa» o Formentera 365 para fomentar el comercio y la actividad económica en los meses de invierno.
 • Incentivaremos la mejora y aumento de la producción de producto local para que llegue tanto a turistas como residentes: vino, sal, aceite, sobrasada, moda y artesanía
 • Profundizaremos en el control de actividades y reclamaremos mayor inspección de trabajo, seguridad, sanidad y hacienda a lo largo de todo el año para evitar la competencia desleal.
 • Promocionaremos la artesanía y moda local, como sectores económicos competitivos, mediante la promoción turística, los mercados artesanales, la pasarela de moda y  una atención especializada a los creadores.
 • Crearemos un sello para identificar la moda y diseños de Formentera.
 • Continuaremos trabajando en la simplificación de los trámites administrativos para la obtención de licencias de obras y actividades, para facilitar las reformas y mejoras de los establecimientos.
 • Promoveremos la rehabilitación de las edificaciones existentes, incentivando la renovación y modernización de las instalaciones turísticas, hoteleras y comerciales, así como la rehabilitación de edificios residenciales fomentando que se mantenga la identidad y estética tradicional.
 • Estableceremos una regulación y mayor control para que los trabajos de reforma, mejora y apertura de los comercios y oferta complementaria no interfieran con los establecimientos abiertos todo el año y el inicio de la temporada turística.
 • Continuaremos trabajando para combatir la excesiva estacionalidad promoviendo, mediante ordenanzas, incentivos y campañas específicas que la apertura comercial sea al menos de 6 meses.
 • Incrementaremos la vigilancia y control de las actividades no permitidas en Formentera, como la venta ambulante.

 

Emprendimiento

 

 • Fomentaremos el trabajo a distancia, ayudando a crear espacios de trabajo compartidos, aprovechando la conexión con fibra óptica.  «eFormentera: trabaja conectado a la naturaleza»
 • Trabajaremos en un diseño socioeconómico que esté en manos de la sociedad y garantice que el turismo sea el motor para fomentar otras economías.
 • Mantendremos el asesoramiento a emprendedores a través del Punto de Atención al Emprendedor (PAE) para facilitar la creación de nuevas empresas, con la prestación de servicios de información y tramitación de documentación.
 • Potenciaremos, conjuntamente con las asociaciones sectoriales, la realización de cursos y jornadas para dar herramientas prácticas a los emprendedores, tanto si han iniciado su actividad como si tienen una idea de negocio pendiente de desarrollo.

 

Sector primario

 

 • Fomentaremos que la actividad turística sirva para estimular otras economías como la agricultura, la ganadería y la pesca, promoviendo una capilaridad económica y reparto de beneficios.
 • Ampliaremos la financiación de la Cooperativa del Camp de Formentera para que sea el eje vertebrador del sector primario y continúe trabajando en la recuperación y profesionalización de la actividad agraria y ganadera.
 • Dotaremos a la Cooperativa de nuevos equipamientos para ampliar y diversificar su producción: almazara de aceite y obrador.
 • Continuaremos impulsando el Mercat Pagés, con la incorporación de nuevos productores, como la Cooperativa, para dinamizar su actividad y dar a conocer el producto local.
 • Continuaremos potenciando el Fons de Terres, ampliándolo para que más superficie agrícola esté trabajada en Formentera.
 • Potenciaremos la Comunitat de Regants, una vez que se ha hecho efectiva la puesta en servicio de la balsa de riego de Formentera, con ayudas y formación continua.
 • Continuaremos promoviendo el re-aprovechamiento de los restos de posidonia para tareas agrícolas.
 • Convertiremos Ca ses Ferreres en un espacio para la recuperación de los oficios del campo y la divulgación de la técnica de construcción en piedra seca recientemente declarada patrimonio de la humanidad.
 • Impulsaremos las marcas de calidad de producto local, poniendo en valor los productos hechos en Formentera.
 • Promoveremos la producción agraria ecológica.
 • Incrementaremos las ayudas al sector ganadero, agrícola y pesquero para que puedan desarrollar su actividad y recuperen su trascendencia social y económica en nuestra isla.
 • Continuaremos impulsando los paros biológicos de pesca por zonas y temporadas.
 • Impulsaremos el etiquetado del pescado de Formentera.
 • Potenciaremos el control y las medidas de vigilancia contra la pesca ilegal.
 • Estudiaremos la creación de nuevas reservas marinas integrales, para la recuperación de recursos pesqueros.
 • Coordinaremos sector turístico y sector primario para fomentar el consumo del producto local y de km.0, como valor añadido.
 • Impulsaremos con la Autoridad Portuaria una nueva Cofradía en la zona del muelle de pescadores.
 • Desarrollaremos el Plan de Gestión Forestal para gestionar los bosques de la isla.
 • Continuaremos promoviendo nuevos cursos y formación específica del sector primario (agricultura, ganadería, piedra seca,…) orientada especialmente a los jóvenes.