GxF_Globus_05

PATRIMONI

 • Restaurarem i condicionarem Can Ramon com a Museu Etnològic de Formentera
 • Promourem el desenvolupament d’un pla específic de recuperació del Bé d’Interès Cultural de ses Salines que explori les possibilitats d’explotació parcial de la producció salinera
 • Potenciarem les rutes culturals a peu o en bicicleta que passin per espais de valor cultural, restaurats i senyalitzats
 • Acabarem les tasques de dignificació del bé d’interès cultural des Campament, perquè esdevingui un espai de memòria històrica
 • Seguirem promovent l’excavació dels nostres jaciments, els senyalitzarem i  els mantindrem els jaciments visitables
 • Continuarem documentant, restaurant i posant en valor elements etnològics com ara els molins, els forns de calç, les sitges, entre altres.
 • Impulsarem mesures de compensació econòmica i assessorament en la rehabilitació i restauració als propietaris de bens catalogats.
 • Farem un manual de bones pràctiques en la restauració i rehabilitació de l’arquitectura tradicional
 • Afavorirem, facilitarem i agilitarem per part de l’administració la rehabilitació del patrimoni domèstic.
 • Impulsarem la regularització i rehabilitació de les casetes varador per mantenir-hi els usos tradicionals reconeguts com a bé d’interès cultural. Actualitzarem l’inventari d’usuaris.
 • Continuarem amb la recuperació del nostre patrimoni immaterial: cançons, dites, etc. i promourem campanyes institucionals que posin en valor la toponímia local, paraules i girs propis (mots oblidats).
 • Recuperarem en tota la seva extensió el camí Vell de la Mola per tenir una ruta alternativa a la carretera per als vianants i les bicicletes.
 • Elaborarem un inventari del nostre patrimoni marítim.

PROMOCIÓ DE LA CULTURA

 • Treballarem per a fer que la Cultura (patrimoni, museus, rutes, actes culturals, festivals…) sigui una oferta turística complementària al sol i platja
 • Organitzarem esdeveniments per donar a conèixer el valor cultural del nostre patrimoni
 • Treballarem i consensuarem amb les associacions del sector, i amb polítiques de participació ciutadana, una agenda cultural variada i de qualitat
 • Impulsarem el turisme de cultural com un turisme de qualitat i de no tant marcada estacionalitat
 • Crearem, promocionarem i gestionarem productes culturals (gastronomia, astronomia,..) de qualitat dirigits a la població local i a la promoció turística
 • Establirem una línia d’ajuts anuals per a les produccions audiovisuals a la nostra illa i potenciarem l’atractiu de Formentera com espai de creació per a rodatges cinematogràfics, anuncis, i altres empreses del sector cultural.
 • Farem una programació d’actes culturals de qualitat durant tot l’any, cercant la presència de totes les expressions artístiques i estils (arts plàstiques, audiovisuals, escèniques, literàries, musicals,…)
 • Mantindrem i reforçarem la programació audiovisual anual de la nostra illa: cinema comercial, infantil, cinema i documentals a la fresca. I explorarem, aprofitant la renovació tecnològica, les possibilitats d’apropar al públic formenterer produccions de gran format (òpera, simfòniques, ballets,…).
 • Modernitzarem la nostra xarxa pública de biblioteques, fent que esdevinguin biblioteques interactives, incorporant els nous formats de lectura digital
 • Continuarem promovent una política d’edició i cercarem col·laboracions d’altres institucions per a la difusió de la producció literària de Formentera.
 • Mantindrem i reforçarem la qualitat de l’oferta artística de la Sala d’Exposicions, vetllant per l’accés dels artistes locals i garantint la qualitat de la programació

EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS

 • Exigirem el finançament al Govern Balear per a poder construir el Museu de Formentera
 • Farem el Centre Cultural del Far de la Mola que contindrà un centre d’interpretació del propi far, un espai dedicat a aspectes marítims i també espais per a activitats culturals.
 • Treballarem per fer el Centre de les Arts (auditori, sala de conferències, teatre…), adaptat a les necessitats de l’illa, on ara s’ubica l’escola de Sant Ferran

POLÍTICA LINGÜÍTICA

 • Elaborarem campanyes de sensibilització per fer prendre consciència a la ciutadania del valor i la fragilitat de la nostra llengua
 • Tot i valorar la diversitat lingüística de Formentera com una riquesa, i respectant la llibertat lingüística de tothom, treballarem perquè la llengua vehicular i pública a la nostra illa sigui la pròpia, el català
 • Programarem cinema comercial en llegua catalana i en versió original subtitulada en català
 • Crearem línies d’ajut que incentivin la retolació comercial en català
 • Promourem les parelles lingüístiques i altres campanyes d’ús habitual i normalitzat de la llengua catalana
 • Defensarem la tornada de les emisions del Canal 33 i la presència al Institut Ramon Llull

 

Traducción en castellano:

PATRIMONIO

 • Restauraremos y condicionaremos Can Ramón como Museo Etnológico de Formentera
 • Promoveremos el desarrollo de un plan específico de recuperación del Bien de Interés Cultural de ses Salines que explore las posibilidades de explotación parcial de la producción salinera
 • Potenciaremos las rutas culturales a pie o en bicicleta que pasen por espacios de valor cultural, restaurados y señalizados
 • Acabaremos las tareas de dignificación del bien de interés cultural del Campament, para que se convierta en un espacio de memoria histórica
 • Seguiremos promoviendo la excavación de nuestros yacimientos, los señalizaremos y los mantendremos visitables
 • Continuaremos documentando, restaurando y poniendo en valor elementos etnológicos como por ejemplo los molinos, los hornos de cal, los silos, entre otros
 • Impulsaremos medidas de compensación económica y asesoramiento en la rehabilitación y restauración a los propietarios de bienes catalogados
 • Haremos un manual de buenas prácticas en la restauración y rehabilitación de la arquitectura tradicional
 • Favoreceremos, facilitaremos y agilizaremos por parte de la administración la rehabilitación del patrimonio doméstico
 • Impulsaremos la regularización y rehabilitación de las casetas varador para mantener los usos tradicionales reconocidos como bien de interés cultural. Actualizaremos el inventario de usuarios
 • Continuaremos con la recuperación de nuestro patrimonio inmaterial: canciones, dichos, etc. y promoveremos campañas institucionales que pongan en valor la toponimia local, palabras y dichos propios (palabras olvidadas)
 • Recuperaremos en toda su extensión el camino Viejo de la Mola para tener una ruta alternativa a la carretera peatonal y las bicicletas
 • Elaboraremos un inventario de nuestro patrimonio marítimo

PROMOCIÓN DE LA CULTURA

 • Trabajaremos para hacer que la Cultura (patrimonio, museos, rutas, actas culturales, festivales…) sea una oferta turística complementaria al sol y playa
 • Organizaremos acontecimientos para dar a conocer el valor cultural de nuestro patrimonio
 • Trabajaremos y llegaremos a acuerdos con las asociaciones del sector, y con políticas de participación ciudadana, una agenda cultural variada y de calidad
 • Impulsaremos el turismo  cultural como un turismo de calidad y  no tan marcado por la estacionalidad
 • Crearemos, promocionaremos y gestionaremos productos culturales (gastronomía, astronomía,..) de calidad dirigidos a la población local y a la promoción turística
 • Estableceremos una línea de ayudas anuales para las producciones audiovisuales en la isla y potenciaremos el atractivo de Formentera como espacio de creación para rodajes cinematográficos, anuncios, y otras empresas del sector cultural
 • Haremos una programación de actas culturales de calidad durante todo el año, buscando la presencia de todas las expresiones artísticas y estilos (artes plásticas, audiovisuales, escénicas, literarias, musicales,…)
 • Mantendremos y reforzaremos la programación audiovisual anual de nuestra isla: cine comercial, infantil, cine y documentales “a la fresca”. Y exploraremos, aprovechando la renovación tecnológica, las posibilidades de acercar al público de Formentera producciones de gran formato (ópera, sinfónicas, ballets,…)
 • Modernizaremos nuestra red pública de bibliotecas, haciendo que se conviertan en bibliotecas interactivas, incorporando los nuevos formatos de lectura digital
 • Continuaremos promoviendo una política de edición y buscaremos colaboraciones con otras instituciones para la difusión de la producción literaria de Formentera
 • Mantendremos y reforzaremos la calidad de la oferta artística de la Sala de Exposiciones, velando por el acceso de los artistas locales y garantizando la calidad de la programación

EQUIPAMIENTOS Y INSTALACIONES

 • Exigiremos  al Gobierno Balear la financiación para poder construir el Museo de Formentera
 • Haremos el Centro Cultural del Faro de la Mola que contendrá un centro de interpretación del propio faro, un espacio dedicado a aspectos marítimos y también espacios para actividades culturales
 • Trabajaremos para hacer el Centro de las Artes (auditorio, sala de conferencias, teatro…), adaptado a las necesidades de la isla, donde ahora se ubica la escuela de Sant Ferran

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

 • Elaboraremos campañas de sensibilización para  concienciar a la ciudadanía del valor y la fragilidad de nuestra lengua
 • A pesar de valorar la diversidad lingüística de Formentera como una riqueza, y respetando la libertad lingüística de todo el mundo, trabajaremos porque la lengua vehicular y pública en nuestra isla sea la propia, el catalán
 • Programaremos cine comercial en lengua catalana y en versión original subtitulada en catalán
 • Crearemos líneas de ayuda que incentiven la rotulación comercial en catalán
 • Promoveremos las parejas lingüísticas y otras campañas de uso habitual y normalizado de la lengua catalana
 • Defenderemos el retorno de las emisiones del Canal 33 y la presencia en el Instituto Ramon Llull