GxF_Web_imago_143x128

Cultura

(Versión en castellano más abajo) 

Foment i promoció de la cultura

 

 • Continuarem apostant per fer polítiques culturals amb els objectius de crear equipaments culturals i millorar els existents, donar suport a la creació cultural i artística local, i fomentar el consum cultural.
 • Realitzarem un Pla de Cultura on es tracin les línies que han de regir les polítiques culturals i es contemplin  els nous equipaments culturals.
 • Seguirem teixint relacions de col·laboració entre les diferents administracions públiques de les Illes Balears per sumar esforços en suport a la cultura.
 • Potenciarem i ampliarem una programació cultural variada i plural durant tot l’any per fer arribar actes culturals de totes les expressions artístiques i estils (arts plàstiques, audiovisuals, escèniques, literàries, musicals, etc.) a la màxima gent possible sense renunciar a la qualitat de la programació.
 • Continuarem treballant per donar suport a les associacions culturals de Formentera que fomenten i amplien la programació cultural.
 • Consensuarem una agenda cultural variada i plural, amb les associacions del sector i amb polítiques de participació ciutadana.
 • Fomentarem la participació i facilitarem l’accés del consum cultural al jovent amb informació específica, preus reduïts i  programació atractiva.
 • Promocionarem i potenciarem la comunicació i la difusió de les activitats culturals, recollides a “Agenda Formentera” (www.agendaformentera.cat).
 • Programarem activitats teatrals, musicals, literàries, tallers d’art i sessions formatives per a l’alumnat dels centres educatius (escoletes, escoles, institut, escola de música i dansa, conservatori) en horari lectiu per fer arribar l’oferta cultural a totes les franges d’edat.
 • Treballarem, en col·laboració amb associacions i entitats,  per a la protecció i preservació de la identitat cultural de Formentera.
 • Continuarem promovent la participació i implicació del sector empresarial i turístic en els actes i esdeveniments culturals, i demanarem la seua implicació en la difusió de les activitats culturals que hi ha a  Formentera involucrant també al seu personal.
 • Continuarem treballant per donar suport a la creació cultural i artística de la nostra illa.
 • Reclamarem al Govern Balear seguir impulsant la promoció dels artistes locals i la seua producció mitjançant programes d’intercanvi dins i fora de les Illes Balears.
 • Potenciarem i recolzarem l’organització dels actuals festivals i esdeveniments culturals existents.
 • Reclamarem al Govern Balear mantenir les línies de subvenció per tal de promoure la projecció de la cultura de les Illes Balears beneficiant als artistes i als agents culturals que desenvolupen projectes d’arts escèniques, música, arts visuals, literatura, cinema i audiovisual  fora de la seua illa de residència.
 • Reclamarem al Govern Balear mantenir les línies de subvenció  de suport a l’organització de festivals, tenint en compte la singularitat de Formentera.
 • Potenciarem la Banda Municipal de Música promovent concerts i intercanvis amb altres bandes de fora de l’illa.
 • Reclamarem i col·laborarem per augmentar la presència de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears a la nostra illa tant amb concerts de música de cambra, com de la petita simfònica i de l’orquestra al complet.
 • Potenciarem la programació de concerts de música de cambra a Formentera.
 • Mantendrem i reforçarem la programació audiovisual  de la nostra illa: cinema comercial, infantil, cinema i documentals a la fresca i projeccions de produccions de gran format (òpera, simfòniques, ballets, etc.).
 • Modernitzarem  la nostra xarxa pública de biblioteques, fent que esdevinguin biblioteques interactives, incorporant els nous formats de lectura digital.
 • Seguirem fomentant la literatura i la lectura a través d’iniciatives i activitats obertes a tothom i que apostin per la creació de nous lectors.
 • Donarem suport a les iniciatives editorials, especialment a les que publiquin temàtiques relacionades amb la nostra illa.
 • Mantendrem i reforçarem la pluralitat de l’oferta artística de la Sala d’Exposicions, vetllant per l’accés dels artistes locals i garantint la qualitat de la programació.
 • Continuarem col·laborant amb les produccions audiovisuals a la nostra illa i  amb altres empreses del sector cultural.

 

Equipaments culturals

 

 • Vetllarem  perquè el Govern de les Illes Balears  faci  realitat el Museu de Formentera, amb la seu central a Sa Senieta, amb adequada dotació econòmica, material i de personal.
 • Treballarem per desenvolupar el Centre de les Arts de Sant Ferran sobre el solar de l’actual escola.
 • Restaurarem i condicionarem Can Ramon com a Museu Etnològic de Formentera
 • Potenciarem el Centre Cultural del Far de la Mola i programarem activitats culturals i  exposicions temporals

 

Patrimoni

 

 • Donarem a conèixer el valor cultural del nostre patrimoni a través d’activitats i esdeveniments  amb  col·laboració amb associacions i amb el sector educatiu per fomentar el coneixement del nostre patrimoni entre els infants i el jovent.
 • Potenciarem la recuperació del nostre patrimoni immaterial per investigar-lo, salvaguardar-lo i difondre’l: tradicions, expressions orals, cançons,  tècniques artesanals, etc.
 • Rehabilitarem  Es Campament, Bé d’Interès Cultural, com a espai de memòria col·lectiva.
 • Impulsarem un acord amb Costes, propietaris i Consell, que permeti iniciar la rehabilitació del patrimoni saliner.
 • Restaurarem la Capella de sa Tanca Vella, adequant els  espais exteriors  que l’envolten amb l’objectiu que sigui un espai obert i integrat.
 • Facilitarem i agilitzarem la tramitació, la bonificació de taxes, ajuts i assessorament de projectes de rehabilitació de  patrimoni domèstic (cases, forns, aljubs, etc.).
 • Seguirem impulsant mesures de compensació econòmica (línies de subvencions i convenis) per a la rehabilitació i restauració  de béns d’interès patrimonial com ara els molins, els forns de calç, les sitges, entre altres.
 • Seguirem promovent l’excavació dels nostres jaciments i treballarem per fer-los més visitables amb senyalització adequada.
 • Continuarem donant suport al projecte de la Carta arqueològica subaquàtica per poder disposar de tota la informació del nostre patrimoni marí i prendre mesures adequades per a la seua gestió i protecció.
 • Recuperarem en tota la seua extensió el camí Vell de la Mola per tenir una ruta alternativa a la carretera per als vianants i les bicicletes.
 • Potenciarem les rutes culturals a peu o en bicicleta que passin per espais de valor cultural, restaurats i senyalitzats.
 • Farem un manual de bones pràctiques en la restauració i rehabilitació de l’arquitectura tradicional.
 • Impulsarem la rehabilitació de les casetes varador per mantenir-hi els usos tradicionals reconeguts com a bé d’interès cultural.
 • Potenciarem el coneixement del patrimoni cultural de la nostra illa per part dels escolars (amb sortides, material didàctic,etc.)  amb l’objectiu de difondre els valors patrimonials de Formentera.
 • Seguirem promovent els cursos d’instruments i cant tradicional, tallers de recuperació d’activitats tradicionals, tallers de tècniques i materials tradicionals en l’arquitectura.
 • Promourem la investigació, documentació i difusió de les manifestacions sonores, el cant i la música tradicional donant suport a iniciatives que ho fomentin.
 • Continuarem col·laborant amb les colles de ball per seguir fomentant el ball tradicional i per organitzar ballades, intercanvis, festivals, etc.
 • Promourem l’Arxiu d’Imatge i So de Formentera, un cop elaborat i aprovat del Pla Director del mateix, amb els objectius de localitzar, recuperar, protegir, estudiar i difondre documents d’imatge i sonors que constitueixen un valor com a part del patrimoni històric de Formentera.
 • Millorarem les instal·lacions i l’organització i gestió de l’Arxiu del Formentera.
 • Promourem l’adquisició de còpies digitals de patrimoni documental, custodiat per altres arxius de les illes, que es trobi directament relacionat amb la història de Formentera per posar-les a l’abast dels investigadors com a material consultable a l’Arxiu Històric de Formentera.
 • Reclamarem al Govern Balear continuar avançant, amb la col·laboració del Consell,  en la recuperació de la Memòria Històrica amb la senyalització de les fosses existents a Formentera, estudiant la possibilitat de noves exhumacions i finançament perquè Es Campament es restauri per convertir-lo en un espai de memòria col·lectiva.

 

Política lingüística

 

 • Continuarem treballant perquè el català sigui la llengua vehicular i pública de la nostra illa, tot i valorar la diversitat lingüística com una riquesa.
 • Continuarem elaborant  campanyes de sensibilització per fer prendre consciència a la ciutadania del valor i la fragilitat de la nostra llengua.
 • Exigirem que les campanyes de sensibilització i promoció de l’ús del  català que fa el Govern de les Illes Balears arribin a Formentera  i demanarem  que es facin campanyes més properes a la realitat de cada illa.
 • Continuarem potenciant l’aprenentatge del català amb una oferta àmplia de  cursos de català tant per a nouvinguts com per obtenir les certificacions de català.
 • Promourem campanyes institucionals que posin en valor la toponímia local, paraules i girs propis.
 • Programarem cinema comercial en llengua catalana i en versió original subtitulada en català.
 • Promourem des del Consell la creació de parelles lingüístiques o trobades lingüístiques amb voluntariat i amb associacions.
 • Continuarem treballant amb associacions de defensa de la llengua catalana i de la cultura.
 • Promourem intercanvis culturals amb altres territoris de parla catalana.
 • Crearem línies d’ajut que incentivin la retolació comercial en català.
 • Reclamarem que arribin més  emissions de canals de televisió en llengua  catalana.
 • Reclamarem al Govern Balear continuar convocant  subvencions des de la direcció general de política lingüística.

Programa en castellano

Cultura

 

Fomento y promoción de la cultura

 

 • Continuaremos apostando por hacer políticas culturales con los objetivos de crear equipamientos culturales y mejorar los existentes, apoyar a la creación cultural y artística local y fomentar el consumo cultural.
 • Realizaremos un Plan de Cultura donde se tracen las líneas que tienen que regir las políticas culturales y se contemplen los nuevos equipamientos culturales.
 • Seguiremos tejiendo relaciones de colaboración entre las diferentes administraciones públicas de les Illes Balears para sumar esfuerzos en favor de la cultura.
 • Potenciaremos y ampliaremos una programación cultural variada y plural durante todo el año para hacer llegar actos culturales de todas las expresiones artísticas y estilos (artes plásticas, audiovisuales, escénicas, literarias, musicales,…) a la máxima gente posible sin renunciar a la calidad de la programación.
 • Continuamos trabajando para dar apoyo a las asociaciones culturales de Formentera que fomenten y amplíen la programación cultural.
 • Consensuaremos una agenda cultural variada y plural, con las asociaciones del sector y con políticas de participación ciudadana.
 • Fomentaremos la participación y facilitaremos el acceso del consumo cultural a los jóvenes con información específica, precios reducidos y programación atractiva.
 • Promocionaremos y potenciaremos la comunicación y la difusión de las actividades culturales, recogidas en “Agenda Formentera” (agendaformentera.cat).
 • Programaremos actividades teatrales, musicales, literarias, talleres de arte y sesiones formativas para los alumnos de los centros educativos (escoletas, colegios, instituto, escuela de música y danza, conservatorio) en horario lectivo para hacer llegar la oferta cultural a todas las franjas de edad.
 • Trabajaremos, en colaboración con asociaciones y entidades, para la protección y preservación de la identidad cultural de Formentera.
 • Continuaremos promoviendo la participación y implicación del sector empresarial y turístico en los actos y eventos culturales, así como pediremos su implicación en la difusión de las actividades culturales que hay en Formentera involucrando también a su personal.
 • Continuaremos trabajando para apoyar la creación cultural y artística de nuestra isla.
 • Reclamaremos al Govern Balear seguir impulsando la promoción de los artistas locales y su producción mediante programas de intercambio dentro y fuera de las Islas Baleares..
 • Potenciaremos y apoyaremos la organización de los actuales festivales y eventos culturales existentes.
 • Reclamaremos al Govern Balear mantener las líneas de subvención para promover la proyección de la cultura de las Islas Baleares beneficiando a artistas y agentes culturales que desarrollen proyectos de artes escénicas, música, artes visuales, literatura, cine y audiovisual fuera de su isla de residencia.
 • Reclamaremos al Govern Balear mantener las líneas de subvención de apoyo a la organización de festivales, teniendo en cuenta la singularidad de Formentera.
 • Potenciaremos la Banda Municipal de Música promoviendo conciertos y intercambios con otras bandas de fuera de la isla.
 • Reclamaremos y colaboraremos para aumentar la presencia de la Orquesta Sinfónica de las Illes Balears en nuestra isla tanto con conciertos de música de cámara de la petita sinfónica como de la orquesta al completo.
 • Potenciaremos la programación de conciertos de música de cámara en Formentera.
 • Mantendremos y reforzaremos la programación audiovisual de nuestra isla: cine comercial, infantil, cine y documentales a la fresca y proyecciones de producciones de gran formato (ópera, sinfónicas, ballet,…).
 • Modernizaremos nuestra red pública de bibliotecas, haciendo que se conviertan en bibliotecas interactivas, incorporando los nuevos formatos de lectura digital.
 • Seguiremos fomentando la literatura y la lectura a través de iniciativas y actividades abiertas a todo el mundo y que apuesten por la creación de nuevos lectores.
 • Daremos apoyo a las iniciativas editoriales, especialmente las que publiquen temáticas relacionadas con nuestra isla.
 • Mantendremos y reforzaremos la pluralidad de la oferta artística de la Sala de Exposiciones, velando por el acceso de los artistas locales y garantizando la calidad de la programación.
 • Continuaremos colaborando con las producciones audiovisuales de nuestra isla y con otras empresas del sector cultural.

 

Equipamientos culturales

 

 • Velaremos para que el Govern haga realidad el Museo de Formentera, con sede central en Sa Senieta, con una adecuada dotación económica, material y de personal.
 • Trabajaremos para desarrollar el Centro de las Artes de Sant Ferran sobre el solar del actual colegio.
 • Restauraremos y acondicionaremos Can Ramon como Museo Etnológico de Formentera.
 • Potenciaremos el Centre Cultural del Far de la Mola y programaremos actividades culturales y exposiciones temporales.

 

 Patrimonio

 

 • Promoveremos dar a conocer el valor cultural de nuestro patrimonio a través de actividades y eventos en colaboración con asociaciones y con el sector educativo para fomentar el conocimiento de nuestro patrimonio entre los niños y los jóvenes.
 • Potenciaremos la recuperación de nuestro patrimonio inmaterial para investigarlo, salvaguardarlo y difundirlo: tradiciones, expresiones orales, canciones, técnicas artesanales, etc.
 • Rehabilitaremos Es Campament, Bien de Interés Cultural, como espacio de memoria colectiva.
 • Impulsaremos un acuerdo con Costas, propiedad y Consell, que permita iniciar la rehabilitación del patrimonio salinero.
 • Restauraremos la capilla de sa Tanca Vella, adecuando los espacios exteriores que la rodean con el objetivo de que sea un espacio abierto e integrado.
 • Facilitaremos y agilizaremos la tramitación, la bonificación de tasas, ayudas y asesoramiento de proyectos de rehabilitación de patrimonio doméstico (casas, hornos, aljibes …).
 • Seguiremos impulsando medidas de compensación económica (líneas de subvenciones y convenios) para la rehabilitación y restauración de bienes de interés patrimonial como los molinos, los hornos de cal, los silos, entre otros.
 • Seguiremos promoviendo la excavación de nuestros yacimientos y trabajaremos para hacerlos más visitables con señalización adecuada.
 • Continuaremos apoyando el proyecto de la Carta arqueológica subacuática para poder disponer de toda la información de nuestro patrimonio marino y tomar medidas adecuadas para su gestión y protección.
 • Recuperaremos en toda su extensión el camino Viejo de la Mola para tener una ruta alternativa a la carretera para los peatones y las bicicletas.
 • Potenciaremos las rutas culturales a pie o en bicicleta que pasen por espacios de valor cultural, restaurados y señalizados.
 • Haremos un manual de buenas prácticas en la restauración y rehabilitación de la arquitectura tradicional.
 • Impulsaremos la rehabilitación de las casetas varadero para mantener los usos tradicionales reconocidos como bien de interés cultural.
 • Potenciaremos el conocimiento del patrimonio cultural de nuestra isla por parte de los escolares (con salidas, material didáctico, …) con el objetivo de difundir los valores patrimoniales de Formentera.
 • Seguiremos promoviendo los cursos de instrumentos y canto tradicional, talleres de recuperación de actividades tradicionales, talleres de técnicas y materiales tradicionales en la arquitectura.
 • Promoveremos la investigación, documentación y difusión de las manifestaciones sonoras, el canto y la música tradicional apoyando iniciativas que las fomenten.
 • Continuaremos colaborando con los grupos de baile para seguir fomentando el baile tradicional y para organizar bailes, intercambios, festivales …
 • Promoveremos el Archivo de Imagen y Sonido de Formentera, una vez elaborado y aprobado del Plan Director del mismo, con los objetivos de localizar, recuperar, proteger, estudiar y difundir documentos de imagen y sonoros que constituyen un valor como parte  del patrimonio histórico de Formentera
 • Mejoraremos las instalaciones y la organización y gestión del Archivo del Formentera.
 • Promoveremos la adquisición de copias digitales de patrimonio documental, custodiado por otros archivos de las islas, que se encuentre directamente relacionado con la historia de Formentera para ponerlas a disposición de los investigadores como material consultable en el Archivo Histórico de Formentera.
 • Reclamaremos al Govern seguir avanzando, con la colaboración del Consell, en la recuperación de la Memoria Histórica con la señalización de las fosas existentes en Formentera, estudiando la posibilidad de nuevas exhumaciones y con financiación del Govern para que Es Campament se restaure para convertirlo en un espacio de memoria colectiva.

 

Política lingüística

 

 • Continuaremos trabajando para que el catalán sea la lengua vehicular y pública de nuestra isla, aunque valoramos la diversidad lingüística como una riqueza.
 • Continuaremos elaborando campañas de sensibilización para concienciar a la ciudadanía del valor y la fragilidad de nuestra lengua.
 • Exigiremos que las campañas de sensibilización y promoción del uso del catalán que hace el Govern de las Illes Balears lleguen a Formentera y pediremos que se hagan campañas más cercanas a la realidad de cada isla.
 • Seguiremos potenciando el aprendizaje del catalán con una oferta amplia de cursos de catalán tanto para recién llegados como para obtener las certificaciones de catalán.
 • Promoveremos campañas institucionales que pongan en valor la toponimia local, palabras y giros propios.
 • Programaremos cine comercial en lengua catalana y en versión original subtitulada en catalán.
 • Promoveremos desde el Consell la creación de parejas lingüísticas o encuentros lingüísticos con voluntariado y con asociaciones.
 • Continuaremos trabajando con asociaciones de defensa de la lengua catalana y de la cultura.
 • Promoveremos intercambios culturales con otros territorios de habla catalana.
 • Crearemos líneas de ayuda que incentiven la rotulación comercial en catalán.
 • Reclamaremos que lleguen más emisiones de canales de televisión en lengua catalana.
 • Reclamaremos al Govern Balear seguir convocando subvenciones desde la Dirección General de Política Lingüística.