GxF_Web_imago_143x128

Autogovern i Gestió

(Versión en castellano, más abajo)

 • Continuarem defensant que el Consell de Formentera sigui una institució respectada en les seues decisions i en el seu autogovern.
 • Exigirem que qualsevol decisió presa per altres institucions i que afecti el nostre territori sigui consensuada amb el Consell.
 • Continuarem reivindicant la modificació de la Constitució Espanyola per tal que la nostra illa compti amb un senador propi mentre el Senat existeixi i sigui una cambra de representació territorial.
 • Continuarem desenvolupant i millorant l’administració electrònica per tal d’agilitzar i facilitar els tràmits amb l’Administració.
 • Negociarem amb els sindicats del Consell de Formentera i aplicarem un sistema d’avaluació de l’acompliment amb efectes de carrera administrativa.
 • Obrirem una Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) a Sant Ferran i a la Mola, per apropar la informació i la gestió de serveis i tràmits a altres pobles de l’illa.
 • Continuarem defensant la pervivència del servei públic de Registre Civil i el seus arxius a l’illa de Formentera.
 • Reclamarem l’apropament dels serveis de l’administració estatal i autonòmica a la nostra illa.
 • Continuarem reclamant un Jutjat de Primera Instància a Formentera.

Programa en castellano

Autogobierno y Gestión

 

 • Continuaremos defendiendo que el Consell de Formentera sea una institución respetada en sus decisiones y en su autogobierno.
 • Exigiremos que cualquier decisión tomada por otras instituciones y que afecte a nuestro territorio sea consensuada con el Consell.
 • Seguiremos reivindicando la modificación de la Constitución Española para que nuestra isla cuente con un senador propio mientras el Senado exista y sea una cámara de representación territorial.
 • Continuaremos desarrollando y mejorando la administración electrónica con el fin de agilizar y facilitar los trámites con la Administración.
 • Negociaremos con los sindicatos del Consell de Formentera y aplicaremos un sistema de evaluación del cumplimiento con efectos de carrera administrativa.
 • Abriremos una Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) en Sant Ferran y en la Mola para acercar la información y la gestión de servicios y trámites a otras poblaciones de la isla.
 • Continuaremos defendiendo la pervivencia del servicio público de registro civil y sus archivos en la isla de Formentera.
 • Reclamaremos el acercamiento de los servicios de la administración estatal y autonómica a nuestra isla.
 • Seguiremos reclamando un juzgado de primera instancia en Formentera.