GxF_Globus_07

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 • Consolidarem el Consell d’Entitats i les seves seccions com a òrgan de referència de participació ciutadana, per a la presa de decisions importants i estratègiques dels temes que afecten l’illa
 • Fomentarem el contacte directe dels representants polítics amb els vesins i vesines, i amb les associacions, de cara a conèixer de primera mà els problemes que afecten l’illa
 • Consolidarem programes de voluntariat entre la ciutadania en el marc d’un nou pla
 • Adaptarem el Casal d’Entitats, per tal que sigui un espai cívic adequat per a les necessitats de les associacions
 • Impulsarem la participació ciutadana i l’associacionisme per garantir la capacitat d’intervenció en els afers públics de les persones
 • Celebrarem un esdeveniment per fomentar l’associacionisme i el coneixement del teixit associatiu de la nostra illa
 • Millorarem la comunicació i la informació de participació ciutadana a través de SMS, Facebook, Twiter, mails, entre altres
 • Elaborarem una carta de serveis i farem avaluacions dels serveis i departaments del Consell per part dels usuaris
 • Establirem un canal de comunicació àgil entre la ciutadania i l’administració per informar de totes les incidències relatives al serveis prestats pel Consell
 • Impulsarem l’elaboració  de pressupostos participatius
 • Potenciarem Ràdio Illa, amb nous equipaments i millora de la dotació econòmica, com a ràdio pública de proximitat, independent i plural

HABITATGE

 • Demanarem al Govern de les Illes Balears que, dins del marc de les seves competències, apropi els serveis autonòmics de l’habitatge a la nostra illa amb ajudes econòmiques, fiances entre llogaters i propietaris, assessorament legal i borsa d’habitatge per a lloguer de tot l’any, entre d’altres
 • Desenvoluparem el Reglament per a la regularització de les estades turístiques que permetrà diferenciar entre habitatges i estades turístiques, i ampliar així l’oferta de lloguer per a tot l’any
 • Obrirem un debat a nivell dels diferents agents socials i amb les propostes demanarem al Govern de les Illes Balears que concerti amb Formentera un pla d’habitatge que permeti posar al mercat habitatges de lloguer per a tot l’any
 • Fomentarem els habitatges compartits amb Gent Gran que viu sola. Crearem un programa de convivència intergeneracional
 • Promourem actuacions per combatre l’infrahabitatge i  per garantir l’habitatge digne
 • Promourem l’habitatge de protecció oficial, prioritàriament de lloguer

SANITAT

 • Vetllarem perquè les inversions en matèria de sanitat del Govern garanteixin l’atenció sanitària dels formenterers i formentereres en igualtat de condicions que la resta de ciutadans de la comunitat, ja sigui amb equipaments, ajuts al desplaçament i altres facilitats per als pacients i acompanyants
 • Reclamarem que, a més de les actuals, hi hagin els següents especialistes, com a mínim: Radiòleg, Oftalmòleg i Neuròleg
 • Fomentarem la coordinació i col·laboració del Centre de Dia amb  Atenció Primària i Hospital de Formentera per facilitar l’atenció hospitalària dels seus usuaris i per a l’optimització de recursos
 • Exigirem l’ampliació horària d’Atenció Primària  garantint-hi l’accessibilitat als usuaris, ampliant-ne la plantilla i per tant rebaixant els ratis dels metges de primària
 • Intensificarem la col·laboració amb els centres educatius de l’illa, un escenari que no hem de desaprofitar per a la prevenció de problemes de salut com l’obesitat, consum de drogues, trastorns psicològics…
 • Demanarem a la gerència del 061 el reforç del servei d’atenció urgent en temporada d’estiu dotant-lo dels recursos humans i materials necessaris
 • Demanarem la creació a Formentera d’un servei d’atenció a les malalties mentals, conductes addictives i drogodependències amb especial atenció al diagnòstic primerenc de trastorns del desenvolupament en nadons i infants.
 • Construirem un Tanatori
 • Ampliarem els serveis de wc públics
 • Ampliarem els mitjans que permetin la recollida dels excrements d’animals domèstics

JOVENT

 • Realitzarem un Pla de Joventut on es contempli la formació del jovent, esports, oci, cultura, feina i emprenedoria i voluntariat entre altres
 • Reforçarem l’àrea de joventut per oferir una programació estable d’esdeveniments culturals i mediambientals adreçats al jovent.
 • Continuarem fomentant les activitats esportives tenint contacte directe amb els joves i amb les associacions esportives per detectar necessitats i mancances.
 • Consolidarem el Consell de Participació de la Infància i Joventut per potenciar la participació dels joves en la vida de l’illa i en la presa de decisions que els impliquen
 • Impulsarem la participació dels joves i la seva representació en la xarxa socioeducativa, en el Consell Escolar Insular i  altres òrgans de participació ciutadana
 • Promourem  ajuts per al jovent emprenedor, per a la dinamització de grups musicals i  altres activitats artístiques i culturals
 • Crearem un espai Coworking (espai de treball compartit), que faciliti als joves emprenedors l’inici de la seva activitat
 • Impulsarem el futur professional dels joves en l’agricultura, ramaderia, pesca i en la recuperació  d’oficis tradicionals
 • Impulsarem el futur professional dels joves en el sector serveis amb formació continuada
 • Mantendrem els convenis de col·laboració amb els centres educatius i l’administració educativa  amb l’objectiu de prevenir situacions d’exclusió o abandonament escolar i millorar així la convivència
 • Repensarem i ampliarem l’espai destinat als joves per adaptar-lo a les necessitats reals d’oci d’aquest sector de la població
 • Reubicarem la pista de skate

GENT GRAN

 • Impulsarem  la residència per atendre els majors de Formentera en igualtat de condicions que la resta de les Illes Balears
 • Donarem continuïtat a activitats d’envelliment actiu com s’està fent actualment amb els tallers i amb la universitat oberta de majors de Formentera.
 • Impulsarem un Consell de Participació de la gent gran
 • Es potenciaran les relacions intergeneracionals tendents a la recuperació de la memòria viva a través de la història oral, les festes, la gastronomia,  dins i fora dels centres escolars
 • Continuarem promovent les programacions d’activitats als centres de majors de tots els nuclis urbans de l’illa, amb especial cura de les activitats de lleure i formació
 • Optimitzarem la gestió i impulsarem les potencialitats del  centre de dia per a majors i afectats per alguna discapacitat.
 • Continuarem potenciant el servei d’atenció domiciliària aprofitant els recursos que es tenen (cuina, bugaderia i personal del Centre de Dia) per oferir  serveis de menjar a domicili i de bugaderia
 • Ampliarem el servei de Transport Adaptat a persones grans amb mobilitat reduïda per necessitats sociosanitàries

IGUALTAT

 • Elaborarem un Pla Integral d’Igualtat de Formentera, amb mesures tant per al Consell Insular com per a la societat en general
 • Continuarem amb els ajuts econòmics i l’assessorament a les associacions que promoguin la igualtat
 • Difondrem campanyes a nivell social i a nivell escolar de sensibilització de drets sexuals i reproductius i tendents a combatre els estereotips
 • Fomentarem polítiques de coeducació que permetin el desenvolupament de les persones siguin quins siguin el seu sexe, edat i orientació sexual
 • Promourem politiques actives que afavoreixin la conciliació de la vida familiar i laboral
 • Continuarem promovent accions de visibilització de les activitats i les aportacions de les dones formentereres a la nostra societat
 • Impulsarem polítiques de joventut on la perspectiva de gènere permeti d’atendre les necessitats específiques de les nostres dones joves
 • Es continuarà promovent l’estudi i la divulgació sobre les dones de Formentera al llarg dels darrers segles, amb el reconeixement al treball femení, atorgant rellevància pública a les dones de l´illa

IMMIGRACIÓ

 • Continuarem potenciant el departament d’immigració que proporciona assessorament legal i social a les persones immigrades
 • Establirem polítiques i mesures que impliquin la societat receptora i també els immigrants, promovent la seva participació en aspectes socials, polítics i culturals
 • Realitzarem campanyes de sensibilització contra el racisme i la xenofòbia a les escoles, a l’Institut i a la societat en general
 • Facilitarem l’aprenentatge de la llengua catalana als nouvinguts per tal que puguin estrènyer vincles amb l’illa i participar de la cultura i història de Formentera
 • Promourem la igualtat d’oportunitats (en formació i educació, allotjament, sanitat, inserció laboral, participació ciutadana)
 • Mantendrem i potenciarem els serveis públics actuals en matèria d’immigració (Departament d’Immigració)
 • Vetllarem per la convivència i cohesió social, fomentarem el coneixement de l’altre i l’enaltiment de la tolerància i combatrem l’aïllament
 • Exigirem a les administracions competents que facin extensius a tots els ciutadans i ciutadanes de Formentera els mateixos drets i deures, les mateixes prestacions i que estenguin els ajuts i avantatges a tots els estrangers en les matèries de la seva competència (descompte per als trajectes Formentera-Eivissa-Formentera, entre altres)

DISCAPACITATS

 • Desenvoluparem un Pla Integral d’Atenció a les persones amb discapacitat, que englobi eliminació de barreres arquitectòniques, transport adaptat a persones amb mobilitat reduïda,  inserció laboral, tallers i sensibilització
 • Impulsarem l’adaptació de totes les instal·lacions del Consell Insular, eliminant les barreres arquitectòniques.
 • Impulsarem un programa especific d’inserció laboral per a persones amb discapacitat i la realització de tallers ocupacionals per tal de promoure la seva integració al món laboral.
 • Crearem una comissió local d’accessibilitat en la què participin urbanisme, serveis socials, transports, obres i associacions i persones afectades per planificar l’eliminació de totes les barreres arquitectòniques.
 • Promourem la integració de nens i nenes amb discapacitats en totes les activitats infantils de l’illa (tallers, campaments, escola d’estiu i altres).
 • Promourem campanyes de sensibilització social per eliminar barreres psicològiques i de comunicació amb les persones discapacitades.
 • Ampliarem el Transport Adaptat a persones amb necessitats especials per a necessitats sociosanitàries
 • Mantendrem els ajuts a persones amb discapacitats
 • Demanarem el trasllat de professionals a Formentera per a la revisió dels graus de discapacitat i la renovació en cas de caducitat.

BENESTAR SOCIAL

 • Continuarem desenvolupant la Llei de Dependència per garantir l’accés a les prestacions i serveis que preveu
 • Continuarem activant mitjançant formació i programes, la reinserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió
 • Garantirem l’aplicació dels protocols d’ajut en casos en que ciutadans de Formentera pateixin situacions d’emergència social
 • Ampliarem el Servei  d’Atenció Psicològica
 • Potenciarem la figura de l’educador social en l’atenció als menors
 • Dotarem de la qualitat necessària el punt de trobada per “intercanviar” menors en casos de divorcis complicats, ordres d’allunyament i altres casos
 • Farem polítiques socials per tal de compatiblitzar la vida laboral i l’atenció als fills i altres persones depenents

 

Programa en castellano:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 • Consolidaremos el Consell d’Entitats y sus secciones como órgano de referencia de participación ciudadana, para la toma de decisiones importantes y estratégicas de los temas que afectan la isla
 • Fomentaremos el contacto directo de los representantes políticos con los vecinos y vecinas, y con las asociaciones, para conocer de primera mano los problemas que afectan la isla
 • Consolidaremos programas de voluntariado entre la ciudadanía en el marco de un nuevo plan
 • Adaptaremos el Casal d’Entitats, para que sea un espacio cívico adecuado a las necesidades de las diferentes asociaciones
 • Impulsaremos la participación ciudadana y el asociacionismo para garantizar la capacidad de intervención de las personas en los asuntos públicos
 • Celebraremos un acontecimiento para fomentar el asociacionismo y dar a conocer el tejido asociativo de nuestra isla
 • Mejoraremos la comunicación y la información de participación ciudadana a través de SMS, Facebook, Twiter, mails, entre otros
 • Elaboraremos un catálogo de servicios y se evaluaran tanto los servicios como los departamentos del Consell por parte de los usuarios
 • Estableceremos un canal de comunicación ágil entre la ciudadanía y la administración para informar de todas las incidencias relativas al servicios prestados por el Consell
 • Impulsaremos la elaboración de presupuestos participativos
 • Potenciaremos Radio Illa, con nuevos equipamientos y mejora de la dotación económica, como radio pública de proximidad, independiente y plural.

VIVIENDA

 • Pediremos al Gobierno de las Islas Baleares que, dentro del marco de sus competencias, acerque los servicios autonómicos de  vivienda a nuestra isla, con ayudas económicas, fianzas entre locatarios y propietarios, asesoramiento legal y la creación de una bolsa de vivienda para alquiler de todo el año, entre otros
 • Desarrollaremos el Reglamento para la comercialización de las estancias turísticas que permitirá diferenciar entre viviendas y estancias turísticas, y ampliar así la oferta de alquiler para todo el año
 • Abriremos un debate a nivel de los diferentes agentes sociales y con las propuestas pediremos en el Gobierno de las Islas Baleares que concierte con Formentera un plan de vivienda que permita poner al mercado viviendas de alquiler para todo el año
 • Fomentaremos las viviendas compartidas con Gente mayor que vive sola. Crearemos un programa de convivencia intergeneracional
 • Promoveremos actuaciones para combatir la infravivienda y para garantizar la vivienda digna
 • Promoveremos la vivienda de protección oficial, prioritariamente de alquiler.

SANIDAD

 • Velaremos porque las inversiones en materia de sanidad del Gobierno garanticen la atención sanitaria de los y las formenterenses en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos de la comunidad, ya sea con equipamientos, ayudas al desplazamiento y otras facilidades para los pacientes y acompañantes
 • Reclamaremos que, además de las actuales, dispongamos de los siguientes especialistas como mínimo: Radiólogo, Oftalmólogo y Neurólogo
 • Fomentaremos la coordinación y colaboración del Centro de Día con Atención Primaria y Hospital de Formentera para facilitar la atención hospitalaria de sus usuarios y para la optimización de recursos
 • Exigiremos la ampliación horaria de Atención Primaria garantizando la accesibilidad a los usuarios, ampliando la plantilla y por lo tanto rebajando las ratios de los médicos de primaria
 • Intensificaremos la colaboración con los centros educativos de la isla, un escenario que no tenemos que desaprovechar para la prevención de problemas de salud como la obesidad, consumo de drogas, trastornos psicológicos…
 • Pediremos a la gerencia del 061 el refuerzo del servicio de atención urgente en temporada de verano dotándolo de los recursos humanos y materiales necesarios
 • Pediremos la creación en Formentera de un servicio de atención a las enfermedades mentales, conductas adictivas y drogodependencias con especial atención al diagnóstico temprano de trastornos del desarrollo en bebés y niños
 • Construiremos un Tanatorio
 • Ampliaremos los servicios de wc públicos
 • Ampliaremos los medios que permitan la recogida de los excrementos de animales domésticos

JUVENTUD

 • Realizaremos un Plan de Juventud donde se contemple la formación de la juventud, deportes, ocio, cultura, trabajo y emprendedores y voluntariado entre otros
 • Reforzaremos el área de juventud para ofrecer una programación estable de acontecimientos culturales y medioambientales dirigidos a la juventud
 • Continuaremos fomentando las actividades deportivas teniendo contacto directo con los jóvenes y con las asociaciones deportivas para detectar necesidades y carencias
 • Consolidaremos el Consejo de Participación de la Infancia y Juventud para potenciar la participación de los jóvenes en la vida de la isla y en la toma de decisiones que los implican
 • Impulsaremos la participación de los jóvenes y su representación en la red socioeducativa, en el Consejo Escolar Insular y otros órganos de participación ciudadana
 • Promoveremos ayudas para la juventud emprendedora, para la dinamización de grupos musicales y otras actividades artísticas y culturales
 • Crearemos un espacio Coworking (espacio de trabajo compartido), que facilite a los jóvenes emprendedores el inicio de su actividad
 • Impulsaremos el futuro profesional de los jóvenes en la agricultura, ganadería, pesca y en la recuperación de oficios tradicionales
 • Impulsaremos el futuro profesional de los jóvenes en el sector servicios con formación continuada
 • Mantendremos los convenios de colaboración con los centros educativos y la administración educativa con el objetivo de prevenir situaciones de exclusión o abandono escolar y mejorar así la convivencia
 • Repensaremos y ampliaremos el espacio destinado a los jóvenes para adaptarlo a las necesidades reales de ocio de este sector de la población
 • Reubicaremos la pista de skate

GENTE MAYOR

 • Impulsaremos la residencia para atender los mayores de Formentera en igualdad de condiciones que el resto de las Islas Baleares
 • Daremos continuidad a actividades de envejecimiento activo como se está haciendo actualmente con los talleres y con la universidad abierta de mayores de Formentera
 • Impulsaremos un Consejo de Participación de la gente mayor
 • Se potenciarán las relaciones intergeneracionales tendentes a la recuperación de la memoria viva a través de la historia oral, las fiestas y  la gastronomía, dentro y fuera de los centros escolares
 • Continuaremos promoviendo las programaciones de actividades en los centros de mayores de todos los cascos urbanos de la isla, con especial atención a  las actividades de ocio y formación
 • Optimizaremos la gestión e impulsaremos las potencialidades del centro de día para mayores y afectados por alguna discapacidad
 • Continuaremos potenciando el servicio de atención domiciliaria aprovechando los recursos que se tienen (cocina, lavandería y personal del Centro de Día) para ofrecer servicios de comer a domicilio y de lavandería
 • Ampliaremos el servicio de Transporte Adaptado a personas grandes con movilidad reducida por necesidades sociosanitarias.

IGUALDAD

 • Elaboraremos un Plan Integral de Igualdad para Formentera, con medidas tanto para el Consell Insular como para la sociedad en general
 • Continuaremos con las ayudas económicas y el asesoramiento a las asociaciones que promuevan la igualdad
 • Difundiremos campañas a nivel social y  escolar de sensibilización de derechos sexuales y reproductivos , tendentes a combatir los estereotipos
 • Fomentaremos políticas de coeducación que permitan el desarrollo de las personas sean cual sea su sexo, edad y orientación sexual
 • Promoveremos políticas activas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral
 • Continuaremos promoviendo acciones de visualización de las actividades y las aportaciones de las mujeres formenterenses en nuestra sociedad
 • Impulsaremos políticas de juventud donde la perspectiva de género permita de atender las necesidades específicas de nuestras mujeres jóvenes
 • Se continuará promoviendo el estudio y la divulgación sobre la importancia de  las mujeres de Formentera a lo largo de los últimos siglos, con el reconocimiento al trabajo femenino, otorgando relevancia pública a las mujeres de la isla

INMIGRACIÓN

 • Continuaremos potenciando el departamento de inmigración que proporciona asesoramiento legal y social a las personas inmigradas
 • Estableceremos políticas y medidas que impliquen a la sociedad receptora y también a los inmigrantes, promoviendo su participación en aspectos sociales, políticos y culturales
 • Realizaremos campañas de sensibilización contra el racismo y la xenofobia en las escuelas, el Instituto y  la sociedad en general
 • Facilitaremos el aprendizaje de la lengua catalana a los recién llegados para que puedan estrechar vínculos con la isla y participar de la cultura e historia de Formentera
 • Promoveremos la igualdad de oportunidades (en formación y educación, alojamiento, sanidad, inserción laboral, participación ciudadana)
 • Mantendremos y potenciaremos los servicios públicos actuales en materia de inmigración (Departamento de Inmigración)
 • Velaremos por la convivencia y cohesión social, fomentaremos el conocimiento del otro, el enaltecimiento de la tolerancia y combatiremos el aislamiento
 • Exigiremos a las administraciones competentes que hagan extensivos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Formentera los mismos derechos y deberes, las mismas prestaciones y que extiendan las ayudas y ventajas a todos los extranjeros en las materias de su competencia (descuento para los trayectos Formentera-Ibiza-Formentera, entre otros)

DISCAPACITADOS

 • Desarrollaremos un Plan Integral de Atención a las personas con discapacidad, que englobe eliminación de barreras arquitectónicas, transporte adaptado a personas con movilidad reducida, inserción laboral, talleres y sensibilización
 • Impulsaremos la adaptación de todas las instalaciones del Consell Insular, eliminando las barreras arquitectónicas
 • Impulsaremos un programa específico de inserción laboral para personas con discapacidad y la realización de talleres ocupacionales para promover su integración al mundo laboral
 • Crearemos una comisión local de accesibilidad en la que participen urbanismo, servicios sociales, transportes, obras y asociaciones y personas afectadas para planificar la eliminación de todas las barreras arquitectónicas
 • Promoveremos la integración de niños y niñas con discapacidad en todas las actividades infantiles de la isla (talleres, campamentos, escuela de verano y otros
 • Promoveremos campañas de sensibilización social para eliminar barreras psicológicas y de comunicación con las personas discapacitadas
 • Ampliaremos el Transporte Adaptado a personas con necesidades especiales para necesidades socio-sanitarias
 • Mantendremos las ayudas a personas con discapacidad
 • Pediremos el traslado de profesionales en Formentera para la revisión de los grados de discapacidad y la renovación en caso de caducidad.

BIENESTAR SOCIAL

 • Continuaremos desarrollando la Ley de Dependencia para garantizar el acceso a las prestaciones y servicios que prevé
 • Continuaremos activando mediante formación y programas, la reinserción socio-laboral de personas en riesgo de exclusión
 • Garantizaremos la aplicación de los protocolos de ayuda en casos en que ciudadanos de Formentera sufran situaciones de emergencia social
 • Ampliaremos el Servicio de Atención Psicológica
 • Potenciaremos la figura del educador social en la atención a los menores
 • Dotaremos de la calidad necesaria el punto de encuentro para “intercambiar” menores en casos de divorcios complicados, órdenes de alejamiento y otros casos
 • Haremos políticas sociales para compatibilizar la vida laboral y la atención a los hijos y otras personas dependientes